הרשמה לאתר פזומט

פרטי לקוח

הרשאה עבור

תאריך לידה
סוג הרשאה שם הרשאה פעולות ונתונים כלולים בהרשאה
בחר בהרשאה מלאה - עדכון פרטים והגדרות עדכון פרטי לקוח, הוספה, עדכון פרטים ומחיקת אנשי קשר, עדכון הרשאות אנשי קשר | "פעולות" + "צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"פעולות" וב"צפייה"
עדכון פרטים והגדרות עדכון פרטי לקוח, הוספה, עדכון פרטים ומחיקת אנשי קשר, עדכון הרשאות אנשי קשר
"פעולות" + "צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"פעולות" וב"צפייה"
בחר בהרשאת פעולות - עדכון רכבים וכרטיסים עדכון פרטים ברכבים וכרטיסים, כולל קביעת תקרות ומכסות לרכנאות דלקים, רחיצה וכיו"ב. | ביצוע חסימות ביצוע חסימות | שחרור וביטול חסימות שחרור וביטול חסימות רכבים וכרטיסים | "צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"צפייה"
עדכון רכבים וכרטיסים עדכון פרטים ברכבים וכרטיסים, כולל קביעת תקרות ומכסות לרכנאות דלקים, רחיצה וכיו"ב.
ביצוע חסימות חסימת רכבים וכרטיסים
שחרור וביטול חסימות שחרור וביטול חסימות רכבים וכרטיסים
"צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"צפייה"
בחר בהרשאת צפייה - צפייה ברכבים וכרטיסים, צפייה בנתונים ופרטים של רכבים וכרטיסי פזומט שהונפקו ללקוח | דו"חות ושאילתות דו"חות שונים לגבי רכנאת מוצרים ושירותים ע"י הלקוח | צפייה באנשי קשר צפייה בפרטי אנשי הקשר של הלקוח בפזומט ובאתר
צפייה ברכבים וכרטיסים צפייה בנתונים ופרטים של רכבים וכרטיסי פזומט שהונפקו ללקוח
דו"חות ושאילתות דו"חות שונים לגבי רכנאת מוצרים ושירותים ע"י הלקוח
צפייה באנשי קשר צפייה בפרטי אנשי הקשר של הלקוח בפזומט ובאתר
הרשאת "הדו"חות החודשיים" תהווה תחליף למשלוח הדו"חות החודשיים וחשבונית המס בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל
בחר בהרשאת הדו"חות החודשיים - צפייה והורדה של הדו"חות החודשיים הסופיים והרשמיים שמנפיקה פזומט ללקוח כמסמך ממוחשב מוכר לצרכי מס
הדו"חות החודשיים** צפייה והורדה של הדו"חות החודשיים הסופיים והרשמיים שמנפיקה פזומט ללקוח כמסמך ממוחשב מוכר לצרכי מס
בחר בהרשאת הזמנות - הזמנת כרטיסים ואמצעי רכנאה
הזמנות הזמנת כרטיסים ואמצעי רכנאה
שים לב!

נא להסיר "✔" להרשאה לא רצויה

נא לחתום במקומות המסומנים ב- '' ולהעביר לפקס 09-8635163

או לסרוק ולשלוח לדוא"ל: sherut@pazomat.co.il

8:00 - 17:00
8:00 - 16:00

נתב שיחות ראשי

: 09-8631188
: 09-8635163

Cashפז

: 09-8640894
: 09-8632453

: 09-8631188

: 09-8640891