מדיניות הפרטיות

 

1.    ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של קבוצת פז (פז חברת נפט בע"מ ח.פ: 510216054, פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל, פרשמרקט בע"מ (הכוללת את מותגי פרשמרקט, טיפ טוב, סופר דוש, מחסני להב, היפר דודו, מחסני מזון וחביב), המזווה הכי קרוב בע"מ (mini yellow) וכל יתר החברות בקבוצת פז (להלן ביחד - "פז" או "החברה").

2.    החברות במועדון החברים של Yellow friends (להלן – "המועדון") וכן כל צפייה, גלישה, רכישה או שימוש אחר באתרים ובאפליקציות של פז, לרבות אפליקציית yellow, ואתר האינטרנט Yellow ולרבות אפליקציית סופר יודה ואתר האינטרנט של סופר יודה, וכן אתרי האינטרנט של פרשמרקט (לרבות אתר מחסני מזון ואתר פרשמרקט כרמים), ורשימת הדיוור של פרשמרקט (להלן ובהתאמה – "האפליקציות", "האתרים" או "אתרי האינטרנט", ו-"רשימת הדיוור") וכל עניין הקשור למועדון ו/או לפעילות קבוצת פז, כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו במלואם, ולהסכמה לתקנון מועדון הלקוחות, תקנוני האתרים, ותנאי השימוש באפליקציות.

3.    אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את חברותך במועדון, הסר עצמך מרשימת הדיוור באופן מידי, והימנע מכל שימוש, או גלישה באתרים ובאפליקציות.

4.    בכל שימוש באתרים ובאפליקציות, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתרים ובאפליקציות באישורו של הורה או אפוטרופוס, ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.  

5.    מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באפליקציות ו/או באתרים, בכל אמצעי התקשורת, ועל כל עניין הקשור למועדון ו/או לחברות במועדון ו/או לרשימת הדיוור ו/או לפעילות קבוצת פז. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתרים ובאפליקציות. פז תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. למשתמשים ו/או חברי המועדון, ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי פז ו/או כל גורם הקשור בה בגין כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

6.    מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש פברואר 2024.

המידע שאנחנו אוספים

7.    פז תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה (מאגר מידע Yellow Friends שמספרו 700093177), פרטים ומידע, בקשר לגולשים ולמשתמשים באפליקציות ובאתרים, ו/או בקשר לחברים במועדון (לרבות בקשר לרכביהם) ו/או בקשר לחברים ברשימת הדיוור (להלן וביחד - "המשתמשים וחברי המועדון"). המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל המידע האמור יישמר ויוחזק על-ידי פז, במאגר מידע אחד או יותר. 

8.    כתנאי לחברות במועדון הלקוחות, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים הכוללים, בין היתר: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד ודואר אלקטרוני. לקוחות פזומט מקבוצת פז בע"מ (להלן: "פזומט") ידרשו למלא גם את מס' הרכב שבו מותקן התקן פזומט ואמצעי תשלום. במסגרת השימוש באתרים ובאפליקציות, תוכל למסור גם את פרטי הרכב שלך ואת פרטי כרטיס האשראי שלך. 

9.    אין להזין פרטים שאינם נכונים ו/או את פרטיו של אדם אחר. החברות הינה אישית. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תאסוף מידע בקשר אליהם, פרטיהם האישיים ורכישותיהם, במסגרת האפליקציות, האתרים, תחנות הדלק של פז, חנויות yellow, חנויות סופר-יודה, חנויות פרשמרקט, רשימת הדיוור, באמצעות "פזומט" ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לפז, ולרבות בין היתר: הרגלי גלישה, צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באפליקציות ו/או באתרים, נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של המשתמשים וחברי המועדון ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם (להלן – "נתוני המיקום"), מספר הטלפון הנייד, סוג משרה מבוקש, כתובת מייל, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, נתוני כרטיסי אשראי (יישמרו באופן מוצפן בלבד – באמצעות טוקן), וכדומה (להלן – "המידע").

10.    המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם  אשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד באיזה ממאגרי המידע המוחזקים או שייכים לחברות קיימות בקבוצת פז ו/או לחברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד (ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל, פרשמרקט בע"מ, המזווה הכי קרוב בע"מ וכו'), יועברו לידי פז, ופז תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך פניות שיווקיות.

11.    פז רשאית להפיק ולאסוף את נתוני המיקום (נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של המשתמשים וחברי המועדון ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם) – וזאת גם בעת שהאפליקציות אינן פועלות, לדוגמה, באמצעות אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת איזו מהאפליקציות.

12.    ניתן למנוע את איסוף נתוני המיקום ממכשירך, באמצעות שינוי ההגדרות בהתאם להוראות היצרן של המכשיר, בכל עת. במידה שלא תאפשר איסוף נתוני מיקום, ייתכן ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים הנכללים באפליקציות (חלקם או כולם).

13.    אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע. 

14.    בכל שימוש באפליקציות ו/או באתרים ו/או הרשמה למועדון ו/או לרשימת הדיוור, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים למדיניות פרטיות זו במלואה.

המטרות והשימושים במידע

15.    המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, ולעשות בו שימוש למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתרים והאפליקציות והשירותים, מתן שירותים, ניהול מכירות, דיוור ישיר, פנייה למשתמשים ולחברי המועדון בכל דרך, מניעת הונאה ותרמית, שיפור חווית השימוש, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק – ובכלל זאת, מסירה ו/או גילוי מידע לצדדים שלישיים – למטרות המפורטות במדיניות זו.

16.    המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פז רשאית להעביר את המידע לרשתות ו/או חברות ו/או גופים נוספים, (לרבות לחברות בקבוצת פז ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד), בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו, לרבות לצורך ביצוע פניות שיווקיות כמפורט לעיל. 

17.    ובפרט, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על שינויים בשירות, באתרים או באפליקציות, וכן כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של פז – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור").

18.    משתמשים וחברי מועדון שאינם מעוניינים לקבל דיוור פרסומי, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח על-ידי פז ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לכתובת pazservicep@paz.co.il או למוקד השירות בטלפון מספר: 9974*. במקרה כאמור, פז תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. מובהר כי האמור בסעיף זה תקף לגבי תכנים פרסומיים/שיווקים ואינו תקף לגבי הודעות בעלות תוכן שירותי.

19.    האפליקציות והאתרים (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטחים באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer), וכן עומדים בתקן PCI. פז נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באפליקציה ו/או באתר, אינם נשמרים במערכותיה של פז.  

20.    מידע שיימסר על ידי המשתמשים וחברי המועדון לצורך תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, יועבר לחברות האחראיות לביצוע התשלום בפועל, וחברות אלו תהיינה אחראיות לגביית התשלום, ולחיוב אמצעי התשלום. 

21.    לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, ובהתאם לבקשת חבר המועדון בלבד, פז תהא רשאית לשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי של חבר המועדון מול חברת הסליקה, בתשלומים נוספים במסגרת רכישות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי. כמו כן, פז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של חבר המועדון.

22.    המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל הודעות מתפרצות (Push notification), ובכלל זאת, מאשרים קבלת עדכונים הודעות והתראות מתפרצות (לרבות צלילים) גם כאשר האפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה.

הינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

אמצעי ניטור, Cookies ורשתות חברתיות 

23.    האתרים והאפליקציות כוללים שימוש באמצעי ניטור כגון "עוגיות" ("Cookies" – מחרוזות של אותיות ומספרים, המשמשות לאגירת מידע הנשמר בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" (Web Beacons), פיקסלים, לרבות הכלי פייסבוק פיקסל, גוגל אנליטיקס, ומערכות טכנולוגיות נוספות של פז ושל צדדים שלישיים (להלן – "אמצעי הניטור") לאיסוף מידע, ולצורך ניטור הרגלי הגלישה, היסטוריית הגלישה ופעילות המשתמשים וחברי המועדון. 

24.    אמצעי הניטור משמשים לאיסוף והפקת נתונים אודות המשתמשים, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתרים, וכן לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים ומודעות פרסומת של פז ושל צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתרים, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו. חלק מאמצעי הניטור יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך ו/או האפליקציות, וחלקם ישמרו בזיכרון המכשיר שלך.

25.    ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי הגדרות המכשיר ודפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהשירותים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies  תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. 

26.    לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies   ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari..

27.    ייתכן שנקבל מידע אודות משתמשים וחברי מועדון, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינם לבין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו), 

28.    ייתכן שיועבר אלינו מידע על אודות משתמשים וחברי מועדון מרשתות חברתיות (כגון Facebook, Google וכדומה), או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבע המשתמש וחבר המועדון בחשבונותיו.

זכויות המשתמשים וחברי המועדון באתרים ובאפליקציות

29.    בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש ו/או חבר מועדון, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנאסף אודותיו במאגר המידע של פז (ככל שנאסף). יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש או חבר המועדון).

30.    משתמשים ו/או חברי מועדון שמעוניינים כי מידע מזוהה בקשר אליהם יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או מעוניינים לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתם לקבלת מידע שיווקי, פרסומות או דיוור ישיר, מוזמנים לפנות לפז בכתב, במייל, בפקס, או במכתב לשירות הלקוחות , לפי פרטי הקשר שמופיעים מטה במדיניות פרטיות זו. במידה שפז תסרב לבקשה, תימסר  הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן – "התקנות"). על החלטה זו של פז, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.

31.    ניתן למחוק את החשבונות האישיים בכל האפליקציות, באמצעות לחיצה על כפתור מחיקה באפליקציית yellow או באפליקציית סופר יודה. בכל מקרה של מחיקה, יוסרו וימחקו החשבונות בשתי האפליקציות, תבוטל החברות במועדון, וכן ימחקו ויבוטלו כל הכספים שנצברו לזכותו של חבר המועדון בשתי האפליקציות, לרבות כספים שנצברו וטרם מומשו, וכן זכאות לצבירת כספים עתידית; וכן ימחקו ויבוטלו כל ההטבות והקופונים, לרבות במסגרת הטבת 'כוס קפה במתנה', ולרבות הטבות וקופונים שטרם מומשו וכן כל זכאות עתידית להטבות וקופונים, ככל שקיימת כזו בשתי האפליקציות; וכן, יוסרו וימחקו פרטים אישיים אודות חבר המועדון, לרבות שם, מס' רכב, כתובת וכיוצ"ב וכן תיעוד אודות עסקאות, חשבוניות וחיובים שבוצעו בשתי האפליקציות. לתשומת ליבכם, נתוני פזומט ימשיכו וישמרו גם לאחר סיום החברות במועדון.

32.    יובהר, שגם לאחר מחיקה, תיקון של מידע, או קבלת הבקשה בכל דרך אחרת, בכל מקרה פז תוסיף ותשמור מידע שדרוש לה לשם ניהול המועדון, האתרים, האפליקציות ועסקיה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לה להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של תקנוני האתרים ותנאי השימוש של האפליקציות, תקנון המועדון  ומדיניות הפרטיות.

 

שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים

33.    למשתמשים וחברי המועדון עשוי להתאפשר שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים המוצגים ו/או נגישים דרך האפליקציה לנוחות המשתמש בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד והינו כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. בהתאם, יש לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים טרם שימוש בשירותים אלו.

בפרט יצוין ביחס לקבלת הלוואה באופן מקוון (להלן: "ההלוואה"), כי הליך קבלת ההלוואה נעשה תוך הפניה חיצונית לאתר של כאל מימון בע"מ (להלן: "המלווה"), והוא כפוף בנוסף, לחתימה על הסכם הלוואה, עמידה בתנאי המלווה ועמידה בתנאי החיתום מטעם המלווה. מובהר כי פז אינה צד להתקשרות בין המלווה ללווה ו/או להלוואה בכל הקשר שהוא, ובכל מקרה פז לא תישא בכל אחריות מכל סוג בגין ההתקשרות כאמור.

34.    השימוש בוואטסאפ במסגרת האתר, לצורך קבלת שירות, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של וואטסאפ פז/סופר יודה (לרבות כל גורם אחר מטעמה) אינה נושאת באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, בקשר לשימוש בווטסאפ. מובהר ומוסכם, כי לפז/סופר יודה אין גישה לנתוניה של  ווטסאפ, ואין שליטה כלשהי, על הנתונים והמידע שנשמרים, מעובדים, או מועברים על-ידי ווטסאפ, בעקבות ובמסגרת השימוש בווטסאפ, והמשתמש מסכים ונושא באחריות המלאה, לכל שימוש בווטסאפ. לתשומת לבך, המידע והנתונים שיועברו אודותיך לוואטסאפ, בעקבות ובקשר לשימוש בוואטסאפ, עשויים לכלול מידע רגיש, אישי, שיעובד, יישמר, יוחזק או יועבר על-ידי ווטסאפ, הכל כמפורט ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ווטסאפ. בכל שימוש בווטסאפ, אתה מסכים להעברת המידע ולשימוש בו על-ידי ווטסאפ, כמו גם לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ווטסאפ.

 

אבטחה והגנה על המידע

35.    פז מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של פז, אולם אין בהם בטחון מוחלט. פז אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתרים ומערכותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. פז לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או  גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאפליקציות ו/או מהאתרים.

36.    השימוש באפליקציות ו/או באתרים ו/או בתכנים שהועלו  או שקשורים בהם  עלול לחשוף את חברי המועדון והמשתמשים לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. גלישה או שימוש, באפליקציות ו/או באתרים ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו או שקשורים בהם,  הינם באחריות המשתמשים וחברי המועדון בלבד. אנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאפליקציות ו/או לאתרים.

37.     פז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציות ו/או באתרים או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

 

יצירת קשר

38.    חברי המועדון והמשתמשים מאשרים ומסכימים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה או בכתב, מפז ו/או מכל גורם אחר הקשור למועדון ו/או לאתרים ו/או לאפליקציות, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שנמסרו במסגרת ההרשמה ו/או פעילות באתרים או באפליקציות. 

39.    מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך מימוש זכויות חברי המועדון והמשתמשים,  ניתן  לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות בטלפון 9974* או בכתובת: פז חברת נפט בע"מ / פזומט מקבוצת פז בע"מ, בכתובת: גרין-וורק בניין הולנד יקום לידי פניות הציבור שירות לקוחות, או במייל:pazservice@paz.co.il.