תקנון מועדון הלקוחות של פז

ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של פז.

ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של פז.

החברות במועדון הלקוחות כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון. עם ההצטרפות למועדון, כל חבר מועדון מאשר, ומקבל על עצמו, את תקנון המועדון במלואו.

תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש פברואר 2024.

א. כללי 

 1. תקנון זה מפרט את תנאי החברות במועדון הלקוחות "Yellow friends", של פז חברת נפט בע"מ ח.צ: 510216054 (להלן ובהתאמה: "פז" ו-"מועדון הלקוחות").
 2. תנאי המועדון חלים על כל פעילויות המועדון, לרבות רכישות בחנויות yellow, רכישות בסופר יודה, רכישות בחנויות המשתייכות לרשתות פרשמרקט (לרבות סניפי פרשמרקט, טיפ טוב, סופר דוש, מחסני להב, היפר דודו ומחסני מזון) (להלן – "רשת פרשמרקט"), רכישות במיני יילו, פזגז ולרבות השימוש באפליקציית סופר-יודה להלן – "אפליקציית סופר-יודה"), אפליקציית yellow (להלן וביחד - "האפליקציות") וכן באתר האינטרנט של סופר-יודה שכתובתו yuda.co.il (להלן "אתר סופר יודה") וביחד - "האפליקציות והאתרים").
 3. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 4. בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
 5. כותרות הסעיפים לתקנון זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
 6. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לפרסומים אחרים של פז, יגברו הוראות תקנון זה. 
 7. פז שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד.
 8. פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי מועדון הלקוחות ואת ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, לרבות תנאי צבירה והמימוש של "כסף" בארנק Yellow friends, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין (להלן: "שינוי התקנון").
 9. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון. זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון, ישמרו וזאת בכפוף להוראות הדין ולקבוע בתקנון זה.
 10. מקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות ו/או סגירתו (לרבות במקרה שהפסקת הפעילות ו/או סגירת המועדון, תיעשה ביוזמת פז), תינתן לחברי המועדון אפשרות לממש את ההטבות שנצברו לטובתם עד למועד ההודעה כאמור, וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה, ובהתאם לדין. למען הסר ספק, לא יתאפשר מימוש חלקי של הטבות (מימוש צבירה חלקית, כוס קפה, או כל הטבה אחרת).
 11. אין כפל מבצעים/הנחות/הטבות/מועדונים.
 12. החברות במועדון הלקוחות, כפופה ומותנית, להסכמה למדיניות הפרטיות של מועדון הלקוחות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן: מדיניות הפרטיות. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של מועדון הלקוחות, נא הימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות.
 13. רשאי להצטרף כחבר מועדון, אך ורק מי שמתקיימים בו, כל התנאים המפורטים להלן:
  • מלאו לו 18 שנים, או שקיבל את אישורו של הורה או אפוטרופוס שהסכים לתקנון זה.
  • בעל גישה זמינה לתיבת דואר אלקטרוני.
  • בעל תעודת זהות.
  • קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.
 14. פז תהא רשאית שלא להכיר, בצבירת זכויות או בכל הטבה אחרת, של כל חבר מועדון, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק, או נהג בחוסר תום לב (ובכלל זאת, תהא רשאית להפחית כל הטבה או צבירה מחשבונו של חבר המועדון).
 15. לתשומת לבכם: בחלק מתחנות פז וחנויות Yellow לא ניתן לבצע רכישות באמצעות האפליקציה, ולא ניתן ליהנות מההטבות השמורות לחברי מועדון. רשימת התחנות והחנויות שאינן משתתפות במועדון מצורפת בתחתית תקנון זה כנספח א' ומתעדכנת מעת לעת.
 16. כמו כן, בחלק מתחנות פז לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בגין התדלוק במשאבות התדלוק. תשלום בגין התדלוק בתחנות אלו ניתן יהיה לבצע באמצעות האפליקציה בקופת חנות ה yellow במתחם התחנה, בלבד. רשימת התחנות מצורפת אף היא בתחתית תקנון זה כנספח א' ומתעדכנת מעת לעת. למען הסר ספק, לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בתחנות פז, שהנן תחנות סחר. 

ב. הצטרפות למועדון וחברות במועדון הלקוחות 

 1. הצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי תהליך הרשמה באפליקציות ו/או הרשמה לאתר האינטרנט (להלן: "בקשת הצטרפות").
 2. בעת ההרשמה, תתבקש למסור בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, הסכמה לכך שמגיש בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבלת דיוור ותכנים פרסומיים מפז ומחברות הקשורות עמה. לקוחות הסדר פזומט (להלן "פזומט") יידרשו למלא גם את מס' הרכב, בו מותקן התקן תדלוק או טעינה, סוג רכב: דלק / חשמלי / plug in, ואמצעי תשלום. ייתכן ויתבקשו פרטים נוספים מעת לעת. ניתן להזין אמצעי תשלום, על מנת לבצע תשלום באמצעות האפליקציות, עבור השירותים והמוצרים המוצעים מעת לעת לחברי מועדון Yellow friends  כמפורט בתקנון זה.
 3. חברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם ו/או ברכבם (לרבות פרטים מזהים) ו/או שנמסרו על-ידם ו/או שהופקו או עובדו בקשר אליהם, ואשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד באיזה ממאגרי המידע המוחזקים או שייכים לחברות קיימות בקבוצת ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד (ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל, המזווה הכי קרוב בע"מ, פרשמרקט בע"מ וכו'), יועברו לידי פז, ופז תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון. לפירוט נוסף יש לעיין במדיניות הפרטיות.
 4. הפרטים יישמרו באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס ו/או במדיה מגנטית.
 5. עם אישור בקשת ההצטרפות לחברות מועדון על-ידי פז (במקרה שהבקשה אכן תאושר) יהפוך מגיש הבקשה  לחבר במועדון.
 6. זיהוי חברי המועדון שנרשמו באמצעות האפליקציות ו/או באתר, יעשה באמצעות מספר הזהות ו/או באמצעות פרטי זיהוי נוספים שאותם מסר הלקוח בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה של פז.
 7. במידה שחבר מועדון החליף את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו בוצעה ההרשמה למועדון הלקוחות, הדבר יגרום לאי זיהויו של החבר. במקרה כזה, על חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות של פז, באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתחתית תקנון זה.
 8. במידה שלקוח נרשם הינו חבר קיים במועדוני הלקוחות של פז, פרטי הלקוח אשר יישמרו במערכות פז, יהיו הפרטים שנמסרו בתהליך ההרשמה האחרון שביצע אותו לקוח. למען הסר ספק, הפרטים אותם מסר הלקוח בהליכי הרשמה קודמים יימחקו ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש.
 9. להעברת הטבות קודמות שנצברו בחשבון החבר עד לשינוי הפרטים, יש לפנות לשירות הלקוחות של פז (דרכי ההתקשרות לשירות הלקוחות המפורטות בתחתית תקנון זה).
 10. יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים, ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות ו/או במסגרת ההרשמה באתר האינטרנט ו/או באפליקציות, מוטלת על ממלא הפרטים בלבד.
 11. מוסכם, כי בכל מקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי פז ו/או מי מטעמה, ולרבות לעניין אי קבלה כחבר במועדון ו/או אי קבלת מספר חבר ו/או אי קבלת או אובדן הטבות ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות למועדון.
 12. החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד וכן ללקוחות הסדר פזומט אשר ברשותם רכב בו הותקן התקן תדלוק, או אמצעי תשלום אחר של פזומט ("לקוח קצה").
 13. יודגש, כי החברות במועדון, אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

ג. ביטול ו/או סיום החברות במועדון הלקוחות 

 1. ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות מחיקת החשבון באפליקציית yellow או באפליקציית סופר יודה - ובמקרה כזה, יוסרו וימחקו החשבונות משתי האפליקציות, כמפורט להלן.
 2. לא ניתן לבקש את החברות במועדון באמצעות הודעה לשירות הלקוחות של פז.
 3. פז רשאית לבטל את החברות במועדון הלקוחות, ולהפקיע מחבר מועדון כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, במידה ונעשה שימוש שלא כדין במספר החבר או בפרטי החבר שברשות חבר במועדון ו/או במקרה שחבר במועדון, פעל בניגוד להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש באפליקציות, תקנון האתר, ו/או בניגוד לחוק, או בחוסר תום לב.
 4. בוטלה חברותו של חבר במועדון הלקוחות, יימחק מספר החבר שלו וחברותו במועדון הלקוחות, תתבטל. כמו כן, ימחקו ויבוטלו כל הכספים שנצברו לזכותו של חבר המועדון בכל האפליקציות, לרבות כספים שנצברו וטרם מומשו, וכן זכאות לצבירת כספים עתידית; ימחקו ויבוטלו כל ההטבות והקופונים, לרבות במסגרת הטבת 'כוס קפה במתנה', ולרבות הטבות וקופונים שטרם מומשו וכן כל זכאות עתידית להטבות וקופונים, ככל שקיימת כזו; וכן יוסרו וימחקו פרטים אישיים אודות חבר המועדון, לרבות שם, מס' רכב, כתובת וכיוצ"ב וכן תיעוד אודות עסקאות, חשבוניות וחיובים שבוצעו באפליקציות – והכל, בשתי האפליקציות. לתשומת ליבכם, נתוני פזומט ימשיכו וישמרו גם לאחר סיום החברות במועדון.
 5. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם במספר החבר (להלן: "הליקוי"), על החבר במועדון הלקוחות, לפנות לשירות הלקוחות של  פז ולהודיע על הליקוי. מרגע קבלת אישור פז אודות קליטת הודעתו בדבר הליקוי, פז תעשה ככל הניתן לשמירת ההטבות /ואו נקודות הזכות שנצברו לטובתו.

ד. הרשמה לשירותי התשלום של מועדון הלקוחות 

 1. חבר מועדון שיהא מעוניין בכך, יוכל להזין אמצעי תשלום (פרטי כרטיס אשראי או/ו צימוד לתשלום באמצעות הארנק הדיגיטלי של apple או google בהתאמה לסוג המכשיר), שיאפשרו ביצוע רכישות, תדלוק וטעינה בכפוף לתנאי המועדון.
 2. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, פז תשמור במאגריה קוד ייחודי ,(Token) באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי של חבר המועדון מול חברת הסליקה, בתשלומים נוספים במסגרת רכישות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי.
 3. כמו כן, פז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של המשתמש, ולא תשמור במאגריה פרטי כרטיס אשראי נוספים.
 4. פז אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציות ו/או באתר או למי מטעמם, בגין כל שימוש בלתי מורשה במכשיר הנייד, אובדן המכשיר הנייד, מסירתו לגורמים עוינים, או כל שימוש אחר לרעה כלשהו במכשיר הנייד, שיאפשר שימוש באמצעי התשלום שבחר חבר המועדון כאמור.
 5. להגנה נוספת על פרטי כרטיס האשראי שהוזנו לאפליקציות, ניתן לקבוע סיסמת אבטחה, בהתאם להגדרות המכשיר הנייד של היצרן. פז אינה נושאת באחריות כלשהי לעניין זה, שמצוי כולו, באחריותו ובתפעולו של חבר המועדון ו/או יצרן המכשיר.
 6. על מנת לבצע רכישות/תדלוק/טעינה באמצעות האפליקציה, יש להזין באפליקציה פרטי אמצעי תשלום של חבר המועדון. ניתן להזין באפליקציה רק כרטיס אשראי המונפק בישראל שאינו כרטיס נטען או דיירקט או כרטיס חו"ל.

ה. רכישות באתרי האינטרנט

 1. כל רכישת מוצר באתרי הקבוצה, כפופה לתקנוני האתרים. לתקנון אתר סופר-יודהלתקנון אתר פרשמרקט לתקנון אתר מחסני מזון

ו. רכישות במקררי "mini-yellow" באמצעות האפליקציות

 1. כל רכישת מוצר באחד ממקררי מיני יילו, כפופה לתנאי השימוש של מיני יילו (לעיון בתנאי השימוש הקש כאן(.
 2. מבצעי האפליקציה המתייחסים לרכישות ב yellow ו/או בסופר יודה ו/או פרשמרקט, אינם תקפים לגבי רכישות במקררי mini-yellow, אלא אם בפרסום נאמר מפורשות אחרת.

ז. הטבות ללקוחות פזגז באזורי ההטבה  

 1. פז תעניק מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאזורי ההטבה  בלבד -  הטבות צבירה ללקוחות פזגז.
 2. אזורי ההטבה הינם כל אזורי הפעילות של פזגז, למעט האזורים שבהם פועלות הסוכנויות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה.
 3. חבר מועדון באזור ההטבה, שישלם בפועל חשבונית גז של פזגז בגין נכס שרשום על שמו באזורי ההטבה – ויעדכן מראש באפליקציה את חשבון הגז - יצבור "כסף" בשיעור של 5% מסכום החשבונית ששולם, והכל בכפוף לתנאי הצבירה המפורטים בתקנון זה. הצבירה תתעדכן בתוך 5 ימי עסקים ממועד התשלום בפועל (לתשומת ליבכם: אם התשלום יבוצע בימים האחרונים של הרבעון, ייתכן שהצבירה תתעדכן ותיחשב ברבעון העוקב בלבד).
 4. כסף שנצבר לזכותו של חבר המועדון, יישאר צבור בחשבונו וימשיכו לחול לגביו תנאי הצבירה המפורטים בתקנון זה, גם במקרה שחבר המועדון יעבור לספק גז אחר.
 5. בר מועדון שמעוניין להשיג או להעיר בקשר לצבירה שנזקפה לזכותו, בגין או בעקבות תיקון טעות או עדכון בדיעבד של החיוב בגין חשבון הגז, יוכל לפנות לפז במשך 3 חודשים ממועד הוצאת החשבון המתוקן, ותוענק לו הצבירה בהתאם לסכום המתוקן ששולם.
 6. במקרים שבהם עדכון הצבירה בדיעבד בגין תיקון או עדכון של חשבון גז, יאפשר מימוש סכומים שהתאפסו ולא מומשו במהלך רבעונים קודמים (כיוון שלא הצטברו לסך של 50 ₪ במהלך רבעון קלנדרי קודם), יש לפנות לשירות הלקוחות של פז, לפי פרטי הקשר שבתחתית תקנון זה, ופז תתקן את הצבירה בהתאם.
 7. חבר מועדון באזור ההטבה, שירכוש בלוני גז באמצעות אפליקציית   yellow בלבד – יצבור "כסף" בשיעור של 5% ממחיר רכישת בלוני הגז, בכפוף לתנאי הצבירה בתקנון זה. הצבירה תתעדכן בתוך 14 ימי עסקים ממועד אספקת המוצר (לתשומת ליבכם: אם אספקת המוצר תבוצע בימים האחרונים של הרבעון, ייתכן שהצבירה תתעדכן ותיחשב לרבעון העוקב בלבד).
 8. חבר מועדון באזור ההטבה, שירכוש מוצרי גז של פזגז באמצעות אפליקציית yellow בלבד – יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר רכישת מוצר הגז, בכפוף לתנאי הצבירה בתקנון זה. הצבירה תתעדכן בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההתקנה בפועל, ובכפוף להשלמת ההתקנה (לתשומת ליבכם: אם ההתקנה תבוצע בימים האחרונים של הרבעון, ייתכן שהצבירה תתעדכן ותיחשב לרבעון העוקב בלבד). ההתקנה תתואם מול שירות לקוחות פזגז, בהתאם לזמינות ולסדרי העבודה בפזגז.
 9. כל קבלת הטבה ללקוחות פזגז, מותנית בהשלמה מראש של הרישום למועדון yellow ושיוך חשבון פזגז באפליקציה (מראש) - וכפופה לתקנון המועדון, מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש באפליקציה. לא יוענקו צבירות בדיעבד, לחבר מועדון שלא השלים מראש את התנאים הנדרשים לקבלת ההטבה.
 10. לא תוענק הטבה או צבירה כלשהי (או כל זכות אחרת), בגין תשלום הפקדון לפזגז, קיזוז כספי פקדון בסיום ההתקשרות עם פזגז (לרבות בגין תשלום חשבוניות באמצעות קיזוז מהפיקדון), או בגין כל עניין אחר הקשור לפיקדון פזגז וכן בכל עניין הקשור לתשלום בגין שירות טכנאי.
 11. סכום הצבירה המקסימלי בגין כל פעילויות yellow המפורטות בתקנון זה, עומד על 1000 ₪ לכל היותר. כל צבירה מעבר לסכום זה, לרבות בגין הטבות פזגז, תתאפס ולא תיצבר לזכותו של חבר המועדון.
 12. באזורי הפעילות של הסוכנויות המפורטות בנספח ב',  לא יחולו הטבות אלו, ולא תוענק הטבה, זכות או צבירה כלשהי, בקשר לחשבון הגז, לרכישת בלוני גז או לרכישת מכשירי גז. לקוח שמשלם חשבון גז לאחת מהסוכנויות המפורטות בנספח ב' (או רוכש בלוני גז או מכשירי גז), אינו נכלל באזורי ההטבה, ואינו זכאי להטבות המפורטות בפרק זה לעיל.

ח. תדלוק/טעינה 

אזהרה -  בתחנת דלק, אין לעשות שימוש כלשהו באפליקציות או במכשיר הנייד מחוץ לרכב מטעמי בטיחות

 1. חברי מועדון המשתמשים באפליקציה, זכאים לרכוש דלק או לטעון חשמל (להלן - "תדלוק" או "טעינה") באמצעות האפליקציות - בכפוף למסירת פרטי אמצעי תשלום תקף וביצוע רכישה באשראי.

 2. חבר מועדון שיבקש לתדלק באמצעות האפליקציה, יקבל קוד לתדלוק – והתדלוק יתאפשר רק לאחר הזנת קוד התדלוק במשאבה זו. על חבר המועדון להתחיל בפעולת התדלוק בתוך זמן מוגבל, אשר ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז מעת לעת.

 3. חבר מועדון שיבקש לטעון חשמל באמצעות האפליקציה ונמצא בתחנה, יבחר כבל המופיע באפליקציה ותואם למספר המופיע על עמדת הטעינה ולאחר אישור תחילת טעינה, יתחיל לטעון את הרכב.

 4. עם סיום התדלוק/הטעינה, יחויב אמצעי התשלום שמסר חבר המועדון בסכום התדלוק/הטעינה.

 5. פרטי התדלוק/הטעינה העיקריים (מחיר, כמות, מועד, מיקום) יישמרו בהיסטוריית הרכישות או בפירוט החשבוניות הדיגיטליות, של חבר המועדון, אשר ניתנת לצפייה בכל עת, באפליקציה, תחת הלשונית החשבון  שלי.

 6. בביצוע טעינה חשמלית, פז תהיה רשאית לשמור את פרטי מזהה הרכב ולעשות בהם שימוש כאמור במדיניות הפרטיות.

ט. רכישה בחנויות yellow , בחנויות סופר-יודה, ובחנויות פרשמרקט

 1. חבר מועדון שנרשם לשירותי התשלום באמצעות האפליקציות, יהא רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האפליקציות ו/או באמצעות מזומן, בחנויותyellow   המשתתפות במועדון, בחנויות סופר יודה המשתתפות במועדון, וכן בחנויות רשת פרשמרקט המשתתפות במועדון.

 2. התשלום בחנויותyellow  המשתתפות במועדון, בחנויות סופר יודה ובחנויות רשת פרשמרקט (למעט בשימוש בקופות בשירות עצמי), באמצעות האפליקציות, יתבצע בכפוף לסריקת ברקוד "אישי" של חבר המועדון, על ידי סורק בחנות ו/או הקשת הספרות המופיעות על הברקוד.

 3. לאחר סריקת הברקוד (או הזנת הספרות המופיעות עליו), יחויב אמצעי התשלום שאת פרטיו בחר חבר המועדון, בעת ההרשמה לשירותי התשלום, במחיר הרכישה בחנות.

 4. פז רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, "סכומי מינימום" לאישור עסקאות באפליקציה. בעסקאות שסכומן יעלה על "סכום המינימום", תישלח לחבר המועדון הודעה למכשיר הנייד, לאישור התשלום (לאחר סריקת הברקוד או הזנת הספרות). חברי מועדון שיאפשרו הודעות דחיפה במכשיר הנייד ,("Push Notifications") יקבלו את ההודעה לאישור העסקה באופן זה. חברי מועדון שלא יאפשרו הודעות דחיפה, יוכלו לאשר את התשלום רק לאחר פתיחת האפליקציה. בעסקאות שסכומן יעלה על "סכום המינימום", העסקה תבוצע רק לאחר אישור חבר המועדון. פז שומרת על זכותה לעדכן ו/או לבטל את סכומי המינימום לאישור, ו/או לקבוע סכומי מינימום שונים ברשתות השונות – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פז.

י. רחיצה

 1. חבר מועדון (אשר אינו תחת הסדר רחיצה של פזומט) המחזיק ברכב פרטי/מסחרי כהגדרתו באתר פזומט (pazomat.co.il) ואשר הזין את מספר כרטיס האשראי שלו באפליקציית ,yellow יוכל ליהנות משירותי רחיצה בתשלום באמצעות האפליקציה. הרחיצה הינה בכפוף לתקנון שירותי הרחיצה. שעות וימי הרחיצה באמצעות האפליקציה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת מפעילי שירות הרחיצה בכל תחנה.

יא. "כסף" במועדון הלקוחות של פז
יא(1). צבירה ותנאי מימוש

 1. עבור רכישות מוצרים באמצעות האפליקציות בחנויות yellow, בחנויות סופר יודה, בחנויות רשת פרשמרקט (למעט בשימוש בקופות בשירות עצמי), במקררי "מיני יילו", רחיצת רכב כמפורט להלן, וכן עבור תדלוק בתחנות הדלק של פז או טעינה בעמדות הטעינה של פז (באמצעות האפליקציות, או פזומט) ובגין תשלום חשבוניות גז של פזגז ורכישת מוצרי גז מבית פזגז באפליקציות – חבר המועדון יצבור "כסף", שניתן למימוש וצבירה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן - "'כסף'").
 2. עבור רכישות, תדלוקים וטעינות, חבר המועדון יצבור "כסף", בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן:
  • תדלוק באמצעות האפליקציות: חבר המועדון יצבור 10 אגורות בגין כל ליטר דלק, וכל ליטר גפ"מ שרכש, ובלבד שהתשלום נעשה באמצעות האפליקציות, או שהתשלום נעשה במזומן לאחר הזדהות באמצעות האפליקציות, או שהתדלוק בוצע באמצעות פזומט מזוהה (שהכניס פרטי כרטיס אשראי לאפליקציה) –  ולכל היותר 30 ₪ במצטבר בגין תדלוקים בכל רבעון, בסך הכל. צבירה בגין תדלוק גפ"מ תתאפשר בתשלום באמצעות האפליקציות או בחנות ה-yellow בלבד.
  • טעינה באמצעות האפליקציות: חבר המועדון יצבור 10 אגורות בגין כל קוט"ש בתשלום באמצעות האפליקציה.
  • רכישת מוצרי מזון או משקה, באמצעות האפליקציות בחנויות yellow: חבר מועדון שירכוש מוצרי מזון ו/או משקה, בחנויות yellow, והתשלום נעשה באמצעות האפליקציות או במזומן לאחר הזדהות באמצעות האפליקציות, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרכישה. האמור לעיל לא יחול על מוצרים ושירותים המוחרגים בהתאם לפרק יא(3) להלן, שאינם מקנים זכאות כלשהי ל"כסף", צבירה, או כל זכות אחרת.
  • רכישת מנוי מטמון של רשות הטבע והגנים, באמצעות האפליקציות: חבר מועדון שירכוש מנוי מטמון של רשות הטבע והגנים באמצעות האפליקציות בלבד, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר רכישת המנוי.
  • רכישת מוצרים באמצעות האפליקציות בחנויות סופר דוש, מחסני להב, היפר דודו ומחסני מזון (למעט בשימוש בקופות בשירות עצמי): חבר מועדון שירכוש מוצרים בחנויות סופר דוש, מחסני להב, היפר דודו ומחסני מזון, ויזדהה במעמד הקניה בפני הקופאי, כחבר מועדון באמצעות האפליקציות ו/או ירכוש בחנויות סופר דוש, מחסני להב, היפר דודו ומחסני מזון, יצבור "כסף" בשיעור של 3% ממחיר הרכישה. האמור לעיל לא יחול על מוצרים הבאים: מוצרים ומצרכים בפיקוח ממשלתי, אלכוהול ומשקאות חריפים וסיגריות ומוצרי טבק ועישון, וכן מוצרים כמפורט בפרק יא(3) להלן. מוצרים אלו אינן מקנים זכאות כלשהי ל"כסף", צבירה או כל זכות אחרת.
  • רכישת מוצרים באמצעות האפליקציות ו/או באתר בחנויות סופר-יודה, בסניפי פרשמרקט ובסניפי טיפ טוב (למעט בשימוש בקופות בשירות עצמי): חבר מועדון שירכוש מוצרים בחנויות סופר-יודה, ויזדהה במעמד הקניה בפני הקופאי, כחבר מועדון באמצעות האפליקציות ו/או ירכוש באתר סופר-יודה, יצבור "כסף" בשיעור של 5% ממחיר הרכישה. האמור לעיל לא יחול על מוצרים הבאים: מוצרים ומצרכים בפיקוח ממשלתי, אלכוהול ומשקאות חריפים וסיגריות ומוצרי טבק ועישון, וכן מוצרים כמפורט בפרק יא(3) להלן. מוצרים אלו אינם מקנים זכאות כלשהי ל"כסף", צבירה, או כל זכות אחרת.
  • עבור שירותי רחיצה באמצעות האפליקציות, חבר מועדון (שאינו תחת הסדר פזומט) המחזיק ברכב פרטי/מסחרי כהגדרתו באתר פזומט, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרחיצה, הכל בכפוף לתקנון הרחיצה.
  • רכישת מוצרים ממקררי מיני יילו באמצעות האפליקציות: חבר מועדון שירכוש מוצרים במקררי מיני יילו, באמצעות האפליקציות, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרכישה, הכל בכפוף לתנאי השימוש במיני יילו (לתנאי השימוש לחץ כאן).
  • רכישה באמצעות WOLT בחנויות יילו וסופר יודה: חבר מועדון, שהזדהה באפליקציית Wolt כחבר מועדון yellow (באמצעות הקלדת מס' הטלפון הנייד שלו) וביצע רכישות באמצעות אפליקציית WOLT בחנויות יילו ו/או סופר יודה - יצבור "כסף" בשיעור של 5% ממחיר הרכישה, בכפוף לתנאי תקנון זה ולהזנת פרטי כרטיס אשראי באפליקציות. הצבירה תתעדכן תוך 36 שעות ממועד הרכישה.
  • רכישה מאתר פיצה האט דרך אפליקציית yellow: חבר מועדון שייכנס לאתר פיצה האט דרך אפליקציית yellow, וירכוש מוצר/ים בפיצה האט, יצבור כסף בשיעור של 10% ממחיר התשלום הסופי בפועל, וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באפליקציה. הצבירה תתעדכן עד 3 ימי עסקים ממועד הרכישה. הצבירה מותנית בהשלמת הרישום למועדון yellow. לא תתאפשר צבירה על סכומים ששולמו באמצעות bit / קופונים / שוברים. במקרה של רכישה באמצעות קופונים / שוברים, בסכום העולה על סכום הקופונים/שוברים ("ההפרש"), תינתן צבירה על ההפרש בלבד.
 3. הטבות ללקוחות פזגז באזורי ההטבה

  • תשלום חשבונית פזגז: חבר מועדון באזורי ההטבה, שישלם חשבון גז של פזגז שרשום על שמו, יצבור "כסף" בשיעור של 5% מסכום החשבונית ששולם. הצבירה תתעדכן בתוך 5 ימי עסקים ממועד התשלום בפועל, כמפורט בפרק ההטבות ללקוחות פזגז בתקנון זה.
  • רכישת בלון פזגז: חבר מועדון באזורי ההטבה, שירכוש בלוני גז באמצעות אפליקציית yellow - יצבור "כסף" בשיעור של 5% ממחיר רכישת בלוני הגז. הצבירה תתעדכן בתוך 14 ימי עסקים ממועד אספקת המוצר, כמפורט בפרק ההטבות ללקוחות פזגז בתקנון זה.
  • רכישת מוצרי גז של פזגז: חבר מועדון באזורי ההטבה שירכוש באמצעות אפליקציית yellow, מוצרי גז של פזגז, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרכישה. הצבירה תתעדכן בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההתקנה בפועל. לתשומת ליבכם, ההתקנה תתואם מול שירות לקוחות פזגז, ותבוצע בתוך 30 ימים ממועד הרכישה, כמפורט בפרק ההטבות ללקוחות פזגז בתקנון זה.
 4. "כסף" שצבר כל חבר, יצטבר במהלך כל רבעון קלנדרי מחדש. 

 5. בסיומו של כל רבעון, צבירת "הכסף" תתאפס, בכל מקרה, ותחל מחדש מאפס, עם תחילת הרבעון הקלנדרי העוקב. 

 6. במידה שעד למועד סיום הרבעון הקלנדרי, חבר המועדון לא יצבור "כסף" בסך של 50 ₪ לפחות - כל "כסף" שייצבר באותו רבעון קלנדרי יימחק (הצבירה העומדת לזכותו תתאפס), וחבר המועדון לא יהא זכאי לממש סכומים אלו, ולא יהא זכאי לכל זכות אחרת, בקשר לסכומים אלו – שכאמור, יימחקו לחלוטין.

 7. חבר מועדון שצבר לזכותו (במהלך אותו רבעון קלנדרי, כאמור), "כסף" בסך של לפחות 50 ₪, יהא זכאי לממש את הסכום שהצטבר לזכותו באותו רבעון, כמפורט בתקנון זה (להלן ובהתאמה – "העברת כסף לארנק" ו –"סכומים למימוש" או "סכומים לבזבוזים").

  "סכומים למימוש", יצטברו לזכותו של חבר המועדון מרבעון לרבעון. חבר מועדון שיצבור ברבעונים שונים, למעלה מ-50 ₪ בכל רבעון, יהא זכאי לממש את כל ה"סכומים למימוש" שצבר לזכותו, ברבעונים אלו, בכפוף למגבלות המפורטות להלן.

  דוגמא להמחשה: לחבר מועדון שצבר 70 ₪ ברבעון הראשון, 30 ₪ ברבעון השני, ו-80 ₪ ברבעון השלישי של השנה - הצטבר בסך הכל, 150 ₪ כ-"סכום למימוש" (70 ₪ בגין הרבעון הראשון ו80 ₪ בגין הרבעון השלישי. הסכום שנצבר ברבעון השני, אינו נזקף בדוגמא זו לזכותו של חבר המועדון, כיוון שלא הסתכם ב-50 ש"ח לפחות באותו רבעון, ולכן התאפס ונמחק).

 8. למען הסר ספק, במהלך כל שנה, יחושבו ארבעה רבעונים קלנדריים:

  • 1 בינואר עד 31 במרץ ("רבעון קלנדרי ראשון").
  • 1 באפריל עד 30 ביוני ("רבעון קלנדרי שני").
  • 1 ביולי עד 30 בספטמבר ("רבעון קלנדרי שלישי").
  • 1 באוקטובר עד 31 בדצמבר ("רבעון קלנדרי רביעי").
 9. מובהר כי מועדי תחילתו וסופו של כל רבעון קלנדרי, הינם מועדים קבועים, ואינם תלויים במועד הספציפי שבו חבר המועדון החל לצבור "כסף", ביצע רכישות, ו/או הצטרף למועדון. פז תהא רשאית להאריך רבעון ו/או לאחד מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין הרבעונים.

יא(2). מגבלות מרכזיות  

 1. הסכומים למימוש שיצטברו לזכות חבר המועדון, ניתנים למימוש ברכישת מוצרים בחנויות yellow וסופר יודה, בחנויות רשת פרשמרקט (למעט קופות בשירות עצמי) וכן בעסקים נוספים כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז.

 2. בשימוש בקופות בשירות עצמי לא ניתן להזדהות, לשלם באמצעות האפליקציה, לצבור, לממש צבירות ו/או ליהנות מהטבות ו/או מבצעים לחברי מועדון.

 3. למען הסר ספק, מובהר כי הסכומים למימוש, אינם ניתנים למימוש ברכישת דלק/חשמל ו/או ברכישת מוצרים כלשהם באתרי האינטרנט.

 4. לאחר כל רכישה של מוצר בחנויות yellow ו/או סופר יודה ו/או בחנויות רשת פרשמרקט, באמצעות "סכומים למימוש", תופחת עלותה של הרכישה, מהסכום המצטבר למימוש, שעומד לזכותו של חבר המועדון. בגין רכישה באמצעות "סכומים למימוש", לא יוענק או יצטבר לזכותו של חברת המועדון  "כסף" כלשהו (או הטבה אחרת).

 5. הסכומים למימוש יצטברו ויעמדו לזכותו של חבר המועדון - במשך שנתיים (24 חודשים) מהמועד האחרון שבו נוספו לחשבונו של החבר סכומים למימוש (להלן – "מועד הפקיעה").

 6. כל סכום למימוש שיוותר לזכותו של הלקוח לאחר "מועד הפקיעה" - יימחק, ולא ייקנה לחבר המועדון זכות כלשהי, וחבר המועדון לא יישמע בכל טענה לגביו.

 7. בכל מקרה, "הסכום למימוש" המקסימלי, שניתן להחזיק בכל רגע נתון, צבור בארנק לזכות חבר המועדון, – הינו 1,000 ₪ לכל היותר (להלן – "הסכום הצבור המקסימלי").  חבר מועדון שהסכום שעומד לזכותו בארנק, הינו 1000 ₪, אינו יכול לצבור כספים נוספים לזכותו, מעבר לסכום זה. כל "סכום למימוש" נוסף, יימחק, לא ייחשב או יצטבר לזכותו של חבר המועדון, ולא יקנה לחבר המועדון זכות כלשהי.בכל רבעון ניתן לצבור בסך הכל, במצטבר במשך כל הרבעון, 1000 ₪ לכל היותר. לאחר צבירה מצטברת באותו רבעון בסך של 1000 ₪, לא ניתן יהיה לצבור סכומים נוספים עד לתחילת הרבעון הבא.

  דוגמא להמחשה: חבר מועדון צבר 700 ₪, ובהמשך אותו רבעון קלנדרי מימש 700 ₪. חבר מועדון זה יוכל לצבור באותו רבעון לכל היותר 300 ₪ נוספים.

 8. הסכום הרבעוני המקסימלי, המצטבר (בכל רבעון), שניתן לצבור בגין תדלוק בתחנות הדלק של פז, הינו 30 ₪ לכל היותר ברבעון. מעבר לסכום זה, לא יצטבר "כסף" מועדון עבור החבר, בגין תדלוק, באותו הרבעון. מובהר כי גם במקרה של איחוד רבעונים על ידי פז, מכל סיבה שהיא (להלן: "רבעון מוארך") ו/או הארכת התקופה העומדת לזכות חבר המועדון לצבירת 50 ₪ כאמור, לא יחולו כל שינוי ו/או הגדלה במגבלת הסכום המקסימלי אותו ניתן לצבור בגין תדלוק, והיא תיוותר על סכום מקסימלי של 30 ₪ לתקופה המוארכת ו/או לשני הרבעונים יחד. עוד מובהר כי מגבלת הסכום המצוינת בסעיף זה, לא תחול לגבי טעינות חשמליות.

 9. בכל מקרה, לא ניתן לממש "סכום למימוש", באותה הרכישה שבגינה עבר "הכסף" לארנק, עבור חבר המועדון באותו רבעון (דהיינו, העסקה שבה נחצה סף 50 ₪, שהצטברו לטובת חבר המועדון באותו רבעון), אלא רק בעסקה נפרדת, מאוחרת יותר.

 10. חבר המועדון הינו האחראי הבלעדי להתעדכן במצב חשבונו (מצב "הכסף" הצבור בכל רבעון, וכן הסכום למימוש המצטבר בחשבונו, לפי העניין) - וזאת באמצעות בדיקה באזור הייעודי לכך באפליקציות – כמו גם בנהלי וכללי המועדון המתעדכנים על פי החלטת פז מעת לעת ובהתאם לדין, בשירות הלקוחות של פז, ובכל חנויות Yellow ,סופר-יודה ובחנויות רשת פרשמרקט המשתתפות במועדון - ולא תחול על פז כל אחריות לכך.

 11. מבלי לגרוע מכך, חבר המועדון מסכים ומאשר לפז לשלוח לו מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי תקשורת, עדכונים בדבר מצב חשבונו, ולרבות בהקשרים אלו, ובכל הקשור למועדים הרלוונטיים.

יא(3). "מוצרים ושירותים מוחרגים" שאינם מקנים זכויות כלשהן לחברי המועדון 

 1. לתשומת ליבכם: רכישת סיגריות ו/או מוצרי טבק ועישון ו/או אלכוהול ומשקאות חריפים, וכן תשלומים בגין הטענת איזיפארק, הטענת סלולארי ו/או משיכת כספים ו/או מימוש "סכומים למימוש" שהצטברו בארנק - אינם מקנים זכאות כלשהי ל-"כסף", לצבירה באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות, צבירה, החלפה, המרה,  או כל זכות אחרת).

  88.רכישת מוצרי non food  (מוצרים שאינם מוצרי מזון ו/או משקה) בחנויות ה-yellow אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירת "הכסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

  89.בנוסף למפורט לעיל, רכישת מוצרים ומצרכים בפיקוח ממשלתי בחנויות סופר יודה ובאתר סופר-יודה, וברשת פרשמרקט, אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירת "הכסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

  90.פז שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את רשימת המוצרים והשירותים המוחרגים. אנא הקפידו להיכנס מעת לעת לתקנון זה על מנת להתעדכן בשינויים.

  91.תשלום הפקדון לפזגז, קיזוז מהפיקדון בסיום התקשרות עם חברת פזגז, ו/או כל עניין אחר הקשור לפיקדון פזגז, אינו מקנה זכאות כלשהי ל"כסף", לצבירת "כסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות, צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת) וכן בכל עניין הקשור לתשלום בגין שירות טכנאי.

יא(4).   תנאים נוספים שחלים בקשר לכספים הנצברים 

 1. יתכן שמעת לעת, פז תעניק לחברי מועדון חדשים, הטבות הצטרפות למועדון ו/או לאפליקציה (לרבות, בין היתר, "כסף" בסכומים שונים), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ככל שפז תעניק לחברי מועדון חדשים מתנות הצטרפות כאמור, כל תנאי המועדון יחולו בקשר לסכומי מתנות אלו.

 2. מודגש, כי מתנת ההצטרפות, ככל שתהא כזו, הינה הטבה ראשונית, פז רשאית בכל עת להפסיק את מתן הטבת ההצטרפות ו/או לשנות את תנאיה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לדין.

 3. "כסף" יצטבר לזכותו של חבר המועדון אך ורק בעת הרכישה. לא ניתן יהיה לזכות את החבר בדיעבד. מובהר כי זיהוי חבר המועדון ככזה, לפני עריכת החשבון, הינו באחריותו של חבר המועדון בלבד.

 4. "כסף", או "סכומים למימוש" שנצברו בגין מוצר, אשר בסופו של יום הוחזר לחנות מסיבה כלשהי, ינוכו בהתאמה מחשבונו של החבר.

 5. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל, לא תזכה את החבר ב"כסף" (או ב"סכומים למימוש" כלשהם), ופז תהא רשאית למחוק "כסף" או סכומים למימוש בכל עת, בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל.

 6. מוסכם כי רישומי פז לגבי הכספים שהצטברו, מועדי הצבירה, או לגבי כל עניין אחר הקשור למועדון הלקוחות, יהיו ראיה מוחלטת שאין אחריה ערעור (חלוטה).

 7. מובהר בזאת, כי פז תהיה פטורה מאחריות כלפי חבר המועדון, במקרה שיחולו טעויות בצבירה כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה, באתר האינטרנט או באפליקציות.חבר מועדון שמעוניין להשיג או להעיר בקשר לצבירה העומדת לזכותו, יפנה לפז, בכתב, בדרכי ההתקשרות המפורטות בתחתית תקנון זה, עד שלושה חודשים ממועד הרכישה, בצירוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו. בכל מקרה של מחלוקת, פז תכריעה בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לבירורים בעניין זה, ניתן לפנות בכל דרכי ההתקשרות, לשירות הלקוחות של פז.

יב. מבצעים נוספים, קופונים, הנחות לחברי מועדון ושירותים 

 1. החברות במועדון מזכה את חברי המועדון בהטבות בלעדיות ו/או מבצעים שונים אשר יפורסמו על ידי פז מדי פעם ובהתאם לשיקולה הבלעדי. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים הינו הזדהות כחבר מועדון הלקוחות בעת ביצוע התשלום.

 2. ההטבות אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד בין מספר חברים ו/או אמצעי זיהוי ו/או להמרה למזומן.

 3. בנוסף, פז תהא רשאית לשלוח מעת לעת לחברים במועדון, קופונים אשר יקנו להם הטבות בחנויות והכל בכפוף לתנאים המפורטים בכל קופון.

 4. תוקף הקופון יהיה מוגבל עד למועד האחרון לשימוש, אשר יופיע על גבי הקופון. מובהר, כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופון פג תוקף (לאחר המועד האחרון לשימוש), ויראו אותו כבטל.

 5. רכישה באמצעות קופון הינה פעולה חד פעמית. לאחר הרכישה יהיה הקופון חסר תוקף. אין להעביר ו/או להעתיק בכל דרך, קופון שנעשה בו שימוש.

 6. ברכישה בעזרת קופון לא ניתן לנצל כפל מבצעים ו/או כפל הטבות.

 7. ברכישה באמצעות "קופון", חבר המועדון יצבור "כסף", לפי הסכום שאותו שילם בפועל בעת הרכישה (ולא יצבור "כסף", בגין ההנחה שניתנה לו במסגרת הקופון).

 8. במסגרת מבצעי "מצרפים וצוברים", חבר המועדון רשאי לשלוח קישורים (לינקים), אך ורק למי שנתנו הסכמה מוקדמת לקבלת הלינק. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על משלוח קישורים (לינקים), בטרם קבלת הסכמה מוקדמת זו. הצבירה הינה על סך 20 ₪ עבור כל אחד מ-3 החברים הראשונים שיצורפו בכל רבעון, ומותנית בהוספת פרטי אשראי של החבר המצטרף.

 9. במקרה של שליחת קישור (לינק) על ידי חבר מועדון בטרם קבלת הסכמה, חבר המועדון ששלח את הלינק יישא באופן בלעדי בכל האחריות הנובעת מהתנהלות זו – ובכלל זאת, ישפה את פז בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי זה.

 10.  

  מדי פעם ובהתאם לשיקולה הבלעדי והמוחלט של פז ייהנו חברי המועדון מהטבות בלעדיות, מבצעים מיוחדים ועוד.

 11. מוסכם, כי פז שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולה הבלעדי מעת לעת.

 12. פז רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את התנאים הקשורים להטבות, לרבות אך לא רק, להגביל את צבירת ההטבות בקשר למוצרים מסוימים בלבד, לחנויות מסוימות בלבד, לשימוש בשירותים מסוימים בלבד וכו' וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, מובהר כי פז לא תהיה מחוייבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאים אלו.

 13. פז רשאית לקבוע שמימושם של מבצעים ו/או הטבות ו/או תשלומים למיניהם יהיה מוגבל לתשלום באמצעות האפליקציות באופן אישי על ידי הלקוח בתחנה/בחנות עצמה בלבד, באופן שלא ניתן יהיה לממשם בתשלום מרחוק.

 14. כוס קפה מתנה 

  חבר מועדון שירכוש שבע כוסות קפה בחנויות  yellow, יהיה זכאי לכוס קפה שמינית במתנה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  • רכישה של 7 (שבע) כוסות קפה בחנויות בתוך חצי שנה (להלן: "שבע הכוסות" ו - "צבירת שבע הכוסות").
  • הזדהות בקופה כחבר מועדון (באמצעות האפליקציה), במעמד רכישת כל אחת משבע הכוסות.
  • צבירת שבע כוסות ומימוש הכוס השמינית לא תתאפשר, במקרה שהתשלום עבור שבע הכוסות, יבוצע באמצעות כרטיס מועדון המעניק הטבות לחבריו (כגון: סיבוס וכיוצ"ב).
  • לא ניתן להמיר את כוס הקפה השמינית בהטבה אחרת ו/או בכסף.
  • לא יתאפשר מימוש של כוס קפה שמינית, למעלה מפעם אחת ביום.
  • יש להשלים את צבירת שבע הכוסות תוך חצי שנה (6 חודשים), מיום רכישת כוס הקפה הראשונה. ככל שחבר המועדון לא ישלים צבירת שבע כוסות תוך חצי שנה מיום רכישת כוס הקפה הראשונה, ימחקו כוסות הקפה הצבורות לזכותו.
 15. הזמנת קפה לדרך 

  • ניתן לבצע באמצעות אפליקציית yellow הזמנת טייק אווי של כוסות קפה, קפה ומאפה, מראש ואיסוף ממגוון חנויות yellow בהתאם לימים ושעות הפעילות המפורטים תחת שירות "קפה לדרך" באפליקציה.
  • מובהר כי השירות, ניתן באמצעות עובדי החנות ויתכנו עיכובים באספקת המוצרים שהוזמנו ו/או חוסרים במלאי, כתוצאה מעומס ו/או אילוצים בחנויות.
  • פז אינה אחראית לאיכות המשקה/מאפה במקרה של עיכוב בהגעה לסניף לשם איסוף ההזמנה.
  • במסגרת שירות זה לא ניתן לרכוש מאפה בלבד.
  • לא ניתן לממש קופוני קפה במסגרת רכישת 'קפה ומאפה'.
  • ברכישת 'קפה ומאפה', במידה והגעת ל'קפה שמיני מתנה' התשלום יעשה עבור המאפה בלבד.
 16. מימוש כסף בקופות סופר פארם 

  חברי מועדון יוכלו לממש "כסף" למימוש בארנק, בקופות בסניפי סופר פארם. המימוש לא יתאפשר בקופות שירות עצמי, ברכישת תרופות מרשם, רכישת מוצרים במבצע/ימי לייף סטייל ו/או רכישות באתר הסחר של סופר פארם או אפליקציית סופר פארם. למען הסר ספק מובהר כי לא יתאפשר מימוש חלקי וכן לא יתאפשר תשלום באמצעות האפליקציות. למען הסר ספק מובהר כי רכישה בסופר פארם אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירת "הכסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

 17. שוברי - WOLT 

  • חברי מועדון שהזינו פרטי כרטיס אשראי, יוכלו לממש "כסף" שצבור בארנק, לרכישת שוברי WOLT בסכומים קבועים, באמצעות האפליקציות. שובר שהוטען לאפליקציית WOLT, הינו סופי ואינו ניתן לביטול או להחזר.     
  • השוברים יהיו בתוקף למשך 5 שנים ממועד רכישתם, וניתן יהיה לעשות בהם שימוש, לביצוע הזמנות מבתי עסק שונים, באמצעות אפליקציית .WOLT רשימת בתי העסק שבהם ניתן להשתמש בשוברי WOLT אינה רשימה קבועה, ונערכים בה שינויים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של WOLT. פז אינה מתחייבת כי השוברים יכובדו בכל בתי העסק שמשתפים פעולה עםWOLT, או בבית עסק ספציפי כלשהו. לא ניתן לקבל החזר או זיכוי כלשהו בגין שוברים, או לממש אותם במימוש חלקי. 
  • השוברים, התמורה בגינם, וכל עניין אחר הקשור בשוברים, הינם באחריותה הבלעדית והמוחלטת של WOLT, ובכפוף לתנאי השימוש של WOLT: https://explore.wolt.com/he/isr/terms ופז אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לשוברים אלו, לתמורה שתתקבל בגינם, לבתי העסק שבהם ניתן לעשות בהם שימוש, או בקשר לכל עניין אחר הקשור לשוברים אלו.
 18. הזמנת סיוע בדרכים באמצעות עמותת "ידידים"

  • משתמשי האפליקציות יכולים להיעזר בשירות סיוע בדרכים, הניתן באמצעות עמותת ידידים. את השירות  ניתן לקבל על ידי חיוג ישיר למוקד ידידים, או מילוי טופס קריאה באמצעות אפליקציית yellow (על ידי כפתור ייעודי באפליקציות), אשר ישלח למוקד ידידים ויטופל על ידי ידידים בהתאם לנהלי המוקד וזמינות המתנדבים בעמותה.
  • מובהר כי האפליקציות מהוות אמצעי קישור בלבד למוקד עמותת ידידים. ידידים אינה מתחייבת לענות לכל קריאה ו/או לתת עדיפות כלשהי לקריאות המגיעות באמצעות האפליקציות, וכל קריאה תיענה בהתאם לנהלי העמותה וזמינות המתנדבים.

  מובהר כי השירות/הסיוע בדרכים, ניתן באמצעות עמותת ידידים באופן בלעדי ובאחריותה בלבד. הלקוח מסיר בזאת מפז באופן מוחלט את האחריות לשירות/סיוע ותוצאותיו.

יג. תנאים כללים - שונות 

 1. .הגישה לאפליקציה תתאפשר ממכשירי סמארטפון התומכים בגרסה מעודכנת של אפל ואנדרואיד (גוגל). החברה אינה מתחייבת כי הגישה לאפליקציה תתאפשר ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, בשלב עליית האפליקציה לאוויר ו/או בעקבות הוצאות גרסאות העדכון העתידיות שלה. לפז הזכות, לפי שיקול דעתה ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה.
 2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. מחיקת החשבון באמצעות האפליקציה
  • ניתן למחוק את חשבון חבר המועדון, באמצעות כפתור 'מחיקת החשבון שלי' באפליקציה. מחיקת החשבון תתבצע בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מרגע אישור ביצוע המחיקה על ידי חבר המועדון, ובסיומה לא תינתן לחבר המועדון גישה לחשבון ולא ניתן יהיה לשחזר את החשבון.
  • מחיקת החשבון משמעותה ביטול החברות במועדון.
  • מחיקת כלל הכספים שנצברו, לרבות כספים שנצברו וטרם מומשו, וכן זכאות לצבירת כספים עתידית; מחיקת כלל ההטבות והקופונים, לרבות במסגרת הטבת 'כוס קפה שמיני במתנה', ולרבות הטבות וקופונים שטרם מומשו וכן זכאות עתידית להטבות וקופונים; מחיקת פרטים אישיים אודות חבר המועדון, לרבות שם, מס' רכב, כתובת וכיוצ"ב וכן מחיקת התיעוד של עסקאות, חשבוניות וחיובים שבוצעו באפליקציה. לתשומת ליבכם, נתוני פזומט ימשיכו וישמרו גם לאחר סיום החברות במועדון.
 4. הודעות בכתב
  חבר המועדון מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מפז ו/או מגורמים הקשורים בה, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, ולרבות הודעות אודות חובות כספיים, ו/או הודעות בקשר למועדון הלקוחות, לאתרי האינטרנט, לאפליקציות, לYellow, חנויות רשת פרשמרקט, לסופר יודה ו/או לפז, וכן הודעות הקשורות ברכישת מוצר, לתיבת הדואר האלקטרוני הנייד שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת ההרשמה למועדון (ו/או הרכישה במסגרת אתר האינטרנט ו/או האפליקציה) ו/או למכשיר הטלפון הנייד אשר מספרו הוזן על-ידו במסגרת ההרשמה למועדון (ו/או הרכישה במסגרת אתר האינטרנט ו/או האפליקציות.
 5. דיוור ישיר ופרסום
  חבר המועדון מסכים ומאשר, כי פז ו/או כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין (לרבות חברות קשורות בקבוצת פז ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל, פרשמרקט בע"מ, המזווה הכי קרוב בע"מ וכו')  רשאים להשתמש בנתונים שמסר, ובמידע שנאסף לגביו ו/או לגבי רכבו, בקשר למועדון הלקוחות, ו/או פעילותו בחנויות Yellow ובסניפי סופר-יודה ו/או בחנויות רשת פרשמרקט ו/או השימוש שנעשה על ידו באפליקציות ו/או באתרים, לצרכי מתן שירות ו/או פרסום ו/או שיווק ו/או פניה בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר (מאגר מידע מספר: 700093177) - לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות, SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו באמצעות פניה לשירות הלקוחות של פז, לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית תקנון זה.
 6. שיפוי 

  • כל משתמש ו/או חבר מועדון, מתחייב לשפות את פז, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש ו/או חבר המועדון את תנאיו של תקנון זה.
  • כל משתמש ו/או חבר מועדון, מתחייב לשפות את פז, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש ו/או חבר המועדון את תנאיו של תקנון זה.
 7. המחאת זכויות 

  פז תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור למועדון החברים, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.

 8. סמכות שיפוט והדין החל 

  הדין החל על המועדון ועל כל עניין קשור בו (לרבות תקנון זה), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לאפליקציות ו/או למועדון, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף למועדון ו/או לשימוש למועדון, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

 9. מידע ופרטים נוספים 

  • מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות בטלפון 9974*- או בכתובת: פז חברת נפט בע"מ / פזומט מקבוצת פז בע"מ בכתובת: גרין-וורק  בנין הולנד יקום לידי פניות הציבור שירות לקוחות, או במייל:pazservice@paz.co.il   .
  • חבר מועדון יוכל לבדוק את ההטבות שנצברו לטובתו, באמצעות בדיקה באזור הייעודי לכך באפליקציות – כמו גם  בנהלי וכללי המועדון, בשירות הלקוחות של פז, ובכל חנויות Yellow וסופר יודה המשתתפות במועדון.

נספח א' 

רשימת תחנות פז שלא ניתן לשלם בהן במשאבות התדלוק באמצעות האפליקציה (תשלום באמצעות האפליקציה, בגין תדלוק, ניתן יהיה לבצע בחנות ה yellow בלבד). 

שם התחנה  

כתובת התחנה 

מספר התחנה 

נווה צדק 

אילת 35, תל אביב-יפו 

107 

נצרת עילית 

מעלה יצחק 25, נצרת עילית 

414 

רשף ת"א 

סעדיה גאון 24, תל אביב -יפו 

203 

עוז טבריה 

הגליל 37, טבריה 

336 

יזרעאליה 

דרך שמחה גולן, נווה שאנן, חיפה 

353 

מנהרות 

כביש 60 ביציאה הדרומית מירושלים 

542 

רשימת תחנות פז שניתן לשלם בהן על הדלק בלבד באמצעות האפליקציה 

שם התחנה 

כתובת התחנה 

מספר התחנה 

נווה יעקב 

דרך רמאללה, ירושלים 

511 

עזריה 

דרך יריחו, ירושלים 

509 

צומת הנשרים 

דרך בר יהודה 89, נשר 

388 

רשימת תחנות פז וחנויות yellow שאינן משתתפות במועדון 

שם התחנה 

כתובת התחנה 

מספר התחנה 

למד 

כביש קאנטרי קלאב, מול אזורי חן, תל אביב  

196 

חוואסה 

דרך בר יהודה בכניסה לצ'ק פוסט, בכניסה לנשר 

311 

רשימת תחנות פז (סחר) שאינן משתתפות במועדון

שם התחנה 

מספר תחנה 

מרום גולן 

948 

ד.אפרתי ובניו בע"מ 

957 

עמיקם כפר שתופי 

959 

פלמ"ח צובה 

961 

עין המפרץ 

965 

מושב כפר ויתקין 

968 

מוסך כפר בלום 

971 

קבוץ כברי 

972 

כפר הרא"ה זעירא זהר 

974 

רה"ן חקלאות תעשיה ותירות בע"מ 

985 

כפר סאלד 

987 

באר טוביה-ג.י.א.ח.ניהול והש 

282 

עין זיוון 

923 

נספח ב'  - רשימת סוכנויות שאינן כלולות באזורי ההטבה 

שם סניף 

גז אילת בע"מ 

מ.י.א שרותי גז בע"מ 

שפירא גז סוכני גז הפצה ושווק בעמ 

פזגז קרית מלאכי  

פזגז טירה 

דוגז שווק בע"מ 

פזגז קלנסוואה 

פזגז אזור מרכז 

סיטי גז 

פזגז ג'סר אלזרקא 

פזגז כרמל 

פזגז ואדי ערה 

יעד אחים קוזקרו סוכנויות גז בע"מ 

פזגז שפרעם 

לבדיקת שירות באזורך: pazgas.co.il/he/צור-קשר/