תנאי שימוש פזומט

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים הניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן - "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

 

 1. המידע המפורסם באתר מפורסם לנוחיות המשתמש בלבד והוא אינו מחייב את קבוצת פז בע"מ (להלן – "פז") בכל צורה שהיא. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי המידע המוצג באתר אינו המידע המלא והסופי הניתן ללקוחות פזומט במסגרת הדו"ח החודשי הנשלח ללקוחות פזומט. המידע המפורסם באתר אינו מחליף כל מסמך רשמי או מסמך אחר שעל פזומט למסור ללקוחותיה על פי הסכם השירות עמם או על פי כל דין. מובהר בזה כי המידע המפורסם באתר אינו "מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות ע"י לקוחות פזומט. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין המידע הרשום בספרי פז. יקבע המידע הרשום בספרי פז.
 2. פז עושה כמיטב יכולתה להבטיח את זמינות הגישה לאתר. עם זאת, פז אינה אחראית לזמינות הגישה לאתר או לבעיות תקשורת כל שהן בשימוש בו.
 3. פז לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוחותיה או למשתמשים באתר בגין שימוש באתר ו/או בגין הסתמכות על המידע המפורסם באתר והיא פטורה מכל אחריות שהיא בקשר לשימוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעות במידע המפורסם באתר, אי זמינות או זמינות חלקית של המידע המפורסם באתר, וכן בשל תקלות המונעות ביצוע פעולות באתר.
 4. למען הסר ספק, ידוע ללקוח, כי המידע המוצג באתר אינו מלא וסופי, ולעניין זה יקבע רק המידע הנמסר ללקוח במסגרת הדו"ח החודשי.
 5. המשתמש מודע והוא מקבל על עצמו את כל הסיכונים הנובעים משימוש בתקשורת באמצעות רשת האינטרנט. הסיכונים האמורים כוללים, בין היתר, סיכונים הנובעים מהתחברותם לרשת ופעולתם של גורמים שונים העושים שימוש ברשת באופן היכול לגרום למשתמשים אחרים ברשת, לרבות ללקוחות פזומט ולמשתמשים באתר, נזקים מסוגים שונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המוצג באתר, שיבוש בהוראות/בקשות, חוסר זמינות של איזה משירותי האתר וכיו"ב.
 6. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. פז אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בתוכנות כאמור שהורדו מהאתר.
 7. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות בתנאים שתקבע פז. פז רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 8. פז אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה.
 9. המשתמש מתחייב לעשות שימוש חוקי באתר ולשמור על הוראות כל דין בקשר לשימוש בו.
 10. כל הזכויות בנוגע לאתר, למידע שבאתר, לעיצוב האתר או לכל דבר אחר הכלול באתר שמורות לפז. פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות, גם ללא הודעה מראש, את תוכנו ואת מראהו של האתר לרבות הוספה ו/או גריעה של רכיבים ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. ידוע למשתמש כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה וכן כי המידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של פז והמשתמש מסכים לכך.
 12. על השימוש באתר וכל הנובע ממנו יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לשימוש באתר תהיה לבתי המשפט בת"א-יפו.
 13. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין פז לבין המשתמש.
 14. ביצוע פעולות באמצעות האתר, יחייב את הלקוח לכל דבר ועניין, אולם הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי רק אישור פזומט בדבר קליטת הפעולה יהווה אסמכתא לכך שהפעולה שביקש לבצע אכן אושרה ובוצעה. ידוע ללקוח, כי תיתכנה תקלות ו/או בעיות זמינות באתר העלולות לגרום לאי קליטתן של פעולות. במקרה כזה, באחריות הלקוח להודיע בדבר הפעולות אותן הוא מעוניין לבצע ישירות לפז באמצעות שרות הלקוחות במספר 09-8631188, או באמצעות הפקס 09-8635163, ולוודא קליטתן.   
 15. כל הזכויות בנוגע לאתר האינטרנט, למידע בו, לעיצובו ו/או לכל דבר אחר הכלול בו שמורות לפז והן מוגנות, בין היתר, תחת הגנות קניין רוחני וזכויות יוצרים.