תקנון המועדון

ברוך הבא לאתר האינטרנט של פז חברת נפט בע"מ (להלן – "החברה" ו/או "פז"). אנא הקפד לעיין בתקנון המועדון המופיע להלן:

תקנון מועדון הלקוחות של פזYellow friends

ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של פז.

החברות במועדון הלקוחות כפופה לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון.

עם ההצטרפות למועדון, כל חבר מועדון מאשר, ומקבל על עצמו, את תקנון המועדון במלואו.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש אוגוסט 2022.

 

א. כללי

 1. תקנון זה מפרט את תנאי החברות במועדון הלקוחות "Yellow friends", של פז חברת נפט בע"מ ח.צ: 510216054 (להלן ובהתאמה: "פז" ו-"מועדון הלקוחות").
 2. תנאי המועדון חלים על כל פעילויות המועדון, לרבות רכישות במיני יילו, ולרבות השימוש ב: אפליקציית סופר-יודה החדשה (להורדה: קישור, או קישור נוסף) (להלן – "אפליקציית סופר-יודה"), אפליקציית yellow (להלן וביחד - "האפליקציות") ובאתר האינטרנט של סופר-יודה שכתובתו: yuda.co.il (להלן – "אתר סופר יודה" ו/או "אתר האינטרנט", וביחד - "האפליקציות והאתר").
 3. תקנון זה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 4. בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך. 
 5. כותרות הסעיפים לתקנון זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
 6. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לפרסומים אחרים של פז, יגברו הוראות תקנון זה.
 7. פז שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד.
 8. פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי מועדון הלקוחות ואת ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, לרבות תנאי צבירה והמימוש של "כסף" בארנק Yellow friends, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין (להלן: "שינוי התקנון").
 9. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון. זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון, ישמרו וזאת בכפוף להוראות הדין ולקבוע בתקנון זה.
 10. במקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות ו/או סגירתו (לרבות במקרה שהפסקת הפעילות ו/או סגירת המועדון, תיעשה ביוזמת פז), תינתן לחברי המועדון אפשרות לממש את ההטבות שנצברו לטובתם עד למועד ההודעה כאמור, וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה, ובהתאם לדין. למען הסר ספק, לא יתאפשר מימוש חלקי של הטבות (מימוש צבירה חלקית, כוס קפה, או כל הטבה אחרת).
 11. אין כפל מבצעים/הנחות/הטבות/מועדונים.
 12. החברות במועדון הלקוחות, כפופה ומותנית, להסכמה למדיניות הפרטיות של מועדון הלקוחות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן: מדיניות הפרטיות. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של מועדון הלקוחות, נא הימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות.
 13. רשאי להצטרף כחבר מועדון, אך ורק מי שמתקיימים בו, כל התנאים המפורטים להלן:
 1. מלאו לו 18 שנים, או שקיבל את אישורו של הורה או אפוטרופוס שהסכים לתקנון זה.
 2. בעל גישה זמינה לתיבת דואר אלקטרוני.
 3. בעל תעודת זהות.
 4.  קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.

      14. פז תהא רשאית שלא להכיר, בצבירת זכויות או בכל הטבה אחרת, של כל חבר מועדון, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק, או נהג בחוסר תום לב (ובכלל זאת, תהא רשאית להפחית כל הטבה או צבירה מחשבונו של                חבר המועדון).

      15. לתשומת לבכם: בחלק מתחנות פז וחנויות Yellow לא ניתן לבצע רכישות באמצעות האפליקציה, ולא ניתן ליהנות מההטבות השמורות לחברי מועדון. רשימת התחנות והחנויות שאינן משתתפות במועדון מצורפת בתחתית                  תקנון זה כנספח א' ומתעדכנת מעת לעת.

       16. כמו כן, בחלק מתחנות פז לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בגין התדלוק במשאבות התדלוק. תשלום בגין התדלוק בתחנות אלו ניתן יהיה לבצע באמצעות האפליקציה בקופת חנות ה yellow במתחם התחנה, בלבד. רשימת תחנות              מצורפת אף היא בתחתית תקנון זה כנספח א' ומתעדכנת מעת לעת.

             למען הסר ספק, לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בתחנות פז, שהנן תחנות סחר.

 

כמו כן, באתר סופר יודה לא ניתן לצבור או לממש, נקודות השמורות לחברי מועדון.

 

ב. הצטרפות למועדון וחברות במועדון הלקוחות

17. הצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי תהליך הרשמה באפליקציות ו/או הרשמה לאתר האינטרנט (להלן: " בקשת הצטרפות").

18. בעת ההרשמה, תתבקש למסור בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, הסכמה לכך שמגיש בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבלת דיוור ותכנים פרסומיים מפז ומחברות הקשורות עמה. לקוחות הסדר פזומט (להלן "פזומט") יידרשו למלא גם את מס' הרכב, בו מותקן התקן תדלוק, סוג רכב: דלק, ואמצעי תשלום. ייתכן ויתבקשו פרטים נוספים מעת לעת. ניתן להזין פרטי כרטיס אשראי, על מנת לבצע תשלום באמצעות האפליקציות והאתר עבור השירותים והמוצרים המוצעים מעת לעת לחברי מועדון Yellow friends כמפורט בתקנון זה.  

19. חברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם (לרבות פרטים מזהים) ו/או שנמסרו על-ידם ו/או שהופקו או עובדו בקשר אליהם, ואשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד באיזה ממאגרי המידע המוחזקים או שייכים לחברות קיימות בקבוצת ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד (ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל, המזווה הכי קרוב בע"מ וכו'), יועברו לידי פז, ופז תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון. לפירוט נוסף יש לעיין במדיניות הפרטיות.

20. הפרטים יישמרו באמצעות מסמך בכתב ו/או עותק מודפס ו/או במדיה מגנטית.

21. עם אישור בקשת ההצטרפות לחברות מועדון על-ידי פז (במקרה שהבקשה אכן תאושר) יהפוך מגיש הבקשה  לחבר במועדון.

22. זיהוי חברי המועדון שנרשמו באמצעות האפליקציות ו/או באתר, יעשה באמצעות מספר הזהות ו/או באמצעות פרטי זיהוי נוספים שאותם מסר הלקוח בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה של פז.

23. במידה שחבר מועדון החליף את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו בוצעה ההרשמה למועדון הלקוחות, הדבר יגרום לאי זיהויו של החבר. במקרה כזה, על חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות של פז, בפרטי הקשר המפורטים בתחתית תקנון זה.

24. במידה שלקוח נרשם הינו חבר קיים במועדוני הלקוחות של פז, פרטי הלקוח אשר יישמרו במערכות פז, יהיו הפרטים שנמסרו בתהליך ההרשמה האחרון שביצע אותו לקוח. למען הסר ספק, הפרטים אותם מסר הלקוח בהליכי הרשמה קודמים יימחקו ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש.
להעברת הטבות קודמות שנצברו בחשבון החבר עד לשינוי הפרטים, יש לפנות לשירות הלקוחות של פז (דרכי ההתקשרות לשירות הלקוחות המפורטות בתחתית תקנון זה).

25. יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים, ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות ו/או במסגרת ההרשמה באתר האינטרנט ו/או באפליקציות, מוטלת על ממלא הפרטים בלבד.

26. מוסכם, כי בכל מקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי פז ו/או מי מטעמה, ולרבות לעניין אי קבלה כחבר במועדון ו/או אי קבלת מספר חבר ו/או אי קבלת או אובדן הטבות ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות למועדון.

27. החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד וכן ללקוחות הסדר פזומט אשר ברשותם רכב בו הותקן התקן תדלוק, או אמצעי תשלום אחר של פזומט ("לקוח קצה").

28. יודגש, כי החברות במועדון, אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

ג. ביטול ו/או סיום החברות במועדון הלקוחות

29. ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות הודעה לשירות הלקוחות של פז. דרכי ההתקשרות לשירות הלקוחות, מפורטות בתחתית תקנון זה.

30. כמו כן, ניתן לבטל את החברות במועדון באמצעות מחיקת החשבון באפליקציית yellow או באפליקציית סופר יודה - ובמקרה כזה, יוסרו וימחקו החשבונות משתי האפליקציות, כמפורט להלן.

31. פז רשאית לבטל את החברות במועדון הלקוחות, ולהפקיע מחבר מועדון כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, במידה ונעשה שימוש שלא כדין במספר החבר או בפרטי החבר שברשות חבר במועדון ו/או במקרה שחבר במועדון, פעל בניגוד להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש באפליקציות, תקנון האתר, ו/או בניגוד לחוק, או בחוסר תום לב.

32. בוטלה חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ימחק מספר החבר שלו וחברותו במועדון הלקוחות, תתבטל., כמו כן, ימחקו ויבוטלו כל הכספים שנצברו לזכותו של חבר המועדון בכל האפליקציות, לרבות כספים שנצברו וטרם מומשו, וכן זכאות לצבירת כספים עתידית; ימחקו ויבוטלו כל ההטבות והקופונים, לרבות במסגרת הטבת 'כוס קפה במתנה', ולרבות הטבות וקופונים שטרם מומשו וכן כל זכאות עתידית להטבות וקופונים, ככל שקיימת כזו; וכן יוסרו וימחקו פרטים אישיים אודות חבר המועדון, לרבות שם, מס' רכב, כתובת וכיוצ"ב וכן תיעוד אודות עסקאות, חשבוניות וחיובים שבוצעו באפליקציות – והכל, בשתי האפליקציות. לתשומת ליבכם, נתוני פזומט ימשיכו וישמרו גם לאחר סיום החברות במועדון.

 

33. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם במספר החבר (להלן: "הליקוי"), על החבר במועדון הלקוחות, לפנות לשירות הלקוחות של  פז ולהודיע על הליקוי. מרגע קבלת אישור פז אודות קליטת הודעתו בדבר הליקוי, פז תעשה ככל הניתן לשמירת ההטבות /ואו נקודות הזכות שנצברו לטובתו.

 

ד. הרשמה לשירותי התשלום של מועדון הלקוחות

34. חבר מועדון שיהא מעוניין בכך, יוכל להזין פרטי כרטיס אשראי, שיאפשרו ביצוע רכישות, תדלוק בכפוף לתנאי המועדון.

35. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, פז תשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי של חבר המועדון מול חברת הסליקה, בתשלומים נוספים במסגרת רכישות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי.

36. כמו כן, פז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של המשתמש,  ולא תשמור במאגריה פרטי כרטיס אשראי נוספים.

37. פז אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציות ו/או באתר או למי מטעמם, בגין כל שימוש בלתי מורשה במכשיר הנייד, אובדן המכשיר הנייד, מסירתו לגורמים עוינים, או כל שימוש אחר לרעה כלשהו במכשיר הנייד, שיאפשר שימוש בפרטי האשראי שהזין חבר המועדון כאמור.

38. להגנה נוספת על פרטי כרטיס האשראי שהוזנו לאפליקציות, ניתן לקבוע סיסמת אבטחה, בהתאם להגדרות המכשיר הנייד של היצרן. פז אינה נושאת באחריות כלשהי לעניין זה, שמצוי כולו, באחריותו ובתפעולו של חבר המועדון ו/או יצרן המכשיר.

 

ה. רכישות באתר האינטרנט

39. כל רכישת מוצר באתר האינטרנט, כפופה לתקנון האתר (לעיון בתקנון אתר סופר יודה הקש כאן: תקנון אתר סופר-יודה).

 

ו. רכישות במקררי מיני יילו באמצעות האפליקציות

40. כל רכישת מוצר באחד ממקררי מיני יילו, כפופה לתנאי השימוש של מיני יילו (לעיון בתנאי השימוש הקש כאן).

 

ח. תדלוק

41. אזהרה -  בתחנת דלק, אין לעשות שימוש כלשהו באפליקציות או במכשיר הנייד מחוץ לרכב מטעמי בטיחות.

42. חברי מועדון המשתמשים באפליקציה, זכאים לרכוש דלק (להלן - "תדלוק") באמצעות האפליקציות - בכפוף למסירת פרטי כרטיס אשראי תקף וביצוע רכישה באשראי.  

43. חבר מועדון שיבקש לתדלק באמצעות האפליקציה, יקבל קוד לתדלוק – והתדלוק יתאפשר רק לאחר הזנת קוד התדלוק במשאבה זו.  על חבר המועדון להתחיל בפעולת התדלוק בתוך זמן מוגבל, אשר ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז מעת לעת.

44. עם סיום התדלוק, יחויב כרטיס האשראי שמסר חבר המועדון בסכום התדלוק, ולבקשתו, תודפס חשבונית, במדפסת המיועדת לכך במשאבת התדלוק, ובהתאם לדין.

45. פרטי התדלוק העיקריים (מחיר, כמות, מועד, מיקום) יישמרו בהיסטוריית הרכישות או בפירוט החשבוניות הדיגיטליות, של חבר המועדון, אשר ניתנת לצפייה בכל עת, באפליקציה, תחת הלשונית החשבון  שלי.

ט. רכישה בחנויות yellow ובחנויות סופר-יודה

46. חבר מועדון שנרשם לשירותי התשלום באמצעות האפליקציות, יהא רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האפליקציות ו/או באמצעות מזומן, בחנויותyellow  המשתתפות במועדון ובחנויות סופר יודה המשתתפות במועדון.

47. התשלום בחנויותyellow  המשתתפות במועדון ובחנויות סופר יודה, באמצעות האפליקציות, יתבצע בכפוף לסריקת ברקוד "אישי" של חבר המועדון, על ידי סורק בחנות ו/או הקשת הספרות המופיעות על הברקוד.

48. לאחר סריקת הברקוד, תישלח לחבר המועדון הודעה למכשיר הנייד, לאישור התשלום (לחברי מועדון שיאפשרו הודעות דחיפה במכשיר הנייד ("Push Notifications"), ההודעה תישלח באופן זה. חברי מועדון אחרים נדרשים לפתוח את האפליקציות לצורך אישור התשלום).

49. עם אישור התשלום על-ידי חבר המועדון, יחויב אמצעי התשלום (כרטיס האשראי) שאת פרטיו הזין חבר המועדון בעת ההרשמה לשירותי התשלום, במחיר הרכישה בחנות. 

י. רחיצה

50. חבר מועדון (אשר אינו תחת הסדר רחיצה של פזומט) המחזיק ברכב פרטי/מסחרי כהגדרתו באתר פזומט (pazomat.co.il) ואשר הזין את מספר כרטיס האשראי שלו באפליקציית yellow, יוכל ליהנות משירותי רחיצה בתשלום באמצעות האפליקציה. הרחיצה הינה בכפוף לתקנון שירותי הרחיצה.

 

 

יא. "כסף" מועדון הלקוחות של פז

יא(1). צבירה ותנאי מימוש

51. עבור רכישות מוצרים באמצעות האפליקציות בחנויות yellow, בחנויות סופר יודה, במקררי "מיני יילו", רחיצת רכב כמפורט להלן, וכן עבור תדלוק בתחנות הדלק של פז (באמצעות האפליקציות, או פזומט) - חבר המועדון יצבור "כסף", שניתן למימוש וצבירה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – "'כסף' ").

52. עבור רכישות, תדלוקים וטעינות, חבר המועדון יצבור "כסף", בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן:

 1. תדלוק באמצעות האפליקציות: חבר המועדון יצבור 10 אגורות בגין כל ליטר דלק, וכל ליטר גפ"מ שרכש (ובלבד שהתדלוק בוצע באמצעות פזומט מזוהה, או האפליקציות) או יצבור 10 אגורות בגין כל קוט"ש – ולכל היותר 30 ₪ במצטבר בגין תדלוקים בכל רבעון, בסך הכל. צבירה בגין תדלוק גפ"מ תתאפשר בתשלום באמצעות האפליקציות, או בחנות הyellow-  בלבד.
 2. רכישת מוצרי מזון או משקה, באמצעות האפליקציות, בחנויות yellow: חבר מועדון שירכוש מוצרי מזון ו/או משקה, בחנויות yellow, באמצעות האפליקציות בלבד, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרכישה. להסרת ספק, האמור לעיל לא יחול על מוצרים ושירותים המוחרגים בהתאם לפרק יא(3) להלן, שאינם מקנים זכאות כלשהי ל"כסף", צבירה, או כל זכות אחרת.
 3. רכישת מנוי מטמון של רשות הטבע והגנים, באמצעות האפליקציות: חבר מועדון שירכוש מנוי מטמון של רשות הטבע והגנים באמצעות האפליקציות בלבד, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר רכישת המנוי.
 4. רכישת מוצרים בחנויות סופר-יודה: חבר מועדון שירכוש מוצרים בחנויות סופר-יודה, ויזדהה במעמד הקניה בפני הקופאי, כחבר מועדון באמצעות האפליקציות, יצבור "כסף" בשיעור של 5% ממחיר הרכישה. להסרת ספק, האמור לעיל לא יחול על מוצרים הבאים: מוצרים ומצרכים בפיקוח ממשלתי, אלכוהול ומשקאות חריפים וסיגריות ומוצרי טבק ועישון, וכן מוצרים כמפורט בפרק יא(3) להלן. מוצרים אלו אינם מקנים זכאות כלשהי ל"כסף", צבירה, או כל זכות אחרת.
 5. רכישת מוצרים באתר סופר יודה - לתשומת ליבכם, בשלב זה, לא תתאפשר צבירה כלשהי, בגין רכישה באתר סופר יודה.
 6. עבור שילוח חבילות באמצעות yellowbox באמצעות האפליקציות, חבר המועדון יצבור "כסף", בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן:

חבר מועדון שיבצע שילוח חבילה באמצעות yellowbox, באמצעות אפליקצייתyellow , יצבור "כסף" בשיעור של 10%, מעלות הזמנת השילוח הראשונה באמצעות האפליקציות, בלבד. חבר המועדון לא יהיה זכאי לצבירה בגין עלויות נוספות, ככל שיחוייב בהן, בגין השימוש בשירות זה.

       7. עבור שירותי רחיצה באמצעות האפליקציות, חבר מועדון (שאינו תחת הסדר פזומט) המחזיק ברכב פרטי/מסחרי כהגדרתו באתר פזומט, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרחיצה, הכל בכפוף לתקנון הרחיצה.  

      8.  רכישת מוצרים ממקררי מיני יילו באמצעות אפליקציית :yellow חבר מועדון שירכוש מוצרים במקררי מיני יילו, באמצעות האפליקציות, יצבור "כסף" בשיעור של 10% ממחיר הרכישה, הכל בכפוף לתנאי השימוש במיני יילו (לתנאי השימוש לחץ כאן).

     53. "כסף" שצבר כל חבר, יצטבר במהלך כל רבעון קלנדרי מחדש.

     54. בסיומו של כל רבעון, צבירת "הכסף" תתאפס, בכל מקרה, ותחל מחדש מאפס, עם תחילת הרבעון הקלנדרי העוקב. 

     55. במידה שעד למועד סיום הרבעון הקלנדרי, חבר המועדון לא יצבור "כסף" בסך של 50 ₪ לפחות - כל "כסף" שייצבר באותו רבעון קלנדרי יימחק (הצבירה העומדת לזכותו תתאפס), וחבר המועדון               לא יהא זכאי לממש סכומים אלו, ולא יהא זכאי לכל זכות אחרת, בקשר לסכומים אלו – שכאמור, יימחקו לחלוטין.  

          56. חבר מועדון שצבר לזכותו (במהלך אותו רבעון קלנדרי, כאמור), "כסף" בסך של לפחות 50 ₪, יהא זכאי לממש את הסכום שהצטבר לזכותו באותו רבעון, כמפורט בתקנון זה (להלן ובהתאמה – "העברת כסף לארנק" ו –"סכומים למימוש" או "סכומים לבזבוזים").

"סכומים למימוש", יצטברו לזכותו של חבר המועדון מרבעון לרבעון. חבר מועדון שיצבור ברבעונים שונים, למעלה מ-50 ₪ בכל רבעון, יהא זכאי לממש את כל ה"סכומים למימוש" שצבר לזכותו, ברבעונים אלו, בכפוף למגבלות המפורטות להלן.

דוגמא להמחשה: לחבר מועדון שצבר 70 ₪ ברבעון הראשון, 30 ₪ ברבעון השני, ו-80 ₪ ברבעון השלישי של השנה - הצטבר בסך הכל, 150 ₪ כ-"סכום למימוש" (70 ₪ בגין הרבעון הראשון ו80 ₪ בגין הרבעון השלישי. הסכום שנצבר ברבעון השני, אינו נזקף בדוגמא זו לזכותו של חבר המועדון, כיוון שלא הסתכם ב-50 ש"ח לפחות באותו רבעון, ולכן התאפס ונמחק).   

 1. למען הסר ספק, במהלך כל שנה, יחושבו ארבעה רבעונים קלנדריים:
  1. 1 בינואר עד 31 במרץ ("רבעון קלנדרי ראשון").
  2. 1 באפריל עד 30 ביוני ("רבעון קלנדרי שני").
  3. 1 ביולי עד 30 בספטמבר ("רבעון קלנדרי שלישי").
  4. 1 באוקטובר עד 31 בדצמבר (רבעון קלנדרי רביעי").

 

     58. מובהר כי מועדי תחילתו וסופו של כל רבעון קלנדרי, הינם מועדים קבועים, ואינם תלויים במועד הספציפי שבו חבר המועדון החל לצבור "כסף", ביצע רכישות, ו/או הצטרף למועדון. פז תהא רשאית להאריך                רבעון ו/או לאחד מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין הרבעונים.

יא(2). מגבלות מרכזיות

      59. הסכומים למימוש שיצטברו לזכות חבר המועדון, ניתנים למימוש ברכישת מוצרים בחנויות yellow ובחנויות סופר יודה, וכן בעסקים נוספים כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של               פז.

     60.למען הסר ספק, מובהר כי הסכומים למימוש, אינם ניתנים למימוש ברכישת דלק ו/או ברכישת מוצרים כלשהם באתר האינטרנט.

     61.לאחר כל רכישה של מוצר בחנויות yellow ו/או סופר יודה, באמצעות "סכומים למימוש", תופחת עלותה של הרכישה, מהסכום המצטבר למימוש, שעומד לזכותו של חבר המועדון.

     62.הסכומים למימוש יצטברו ויעמדו לזכותו של חבר המועדון - במשך שנתיים (24 חודשים) מהמועד האחרון שבו נוספו לחשבונו של החבר סכומים למימוש (להלן – "מועד הפקיעה").

     63.כל סכום למימוש שיוותר לזכותו של הלקוח לאחר "מועד הפקיעה" - יימחק, ולא ייקנה לחבר המועדון זכות כלשהי, וחבר המועדון לא יישמע בכל טענה לגביו.

     64."הסכום למימוש" המצטבר, המקסימלי, שרשאי לצבור חבר מועדון בכל עת – הינו 1,000 ₪ (להלן – "הסכום המצטבר המקסימאלי").

      65.יובהר כי חבר מועדון שהסכום המצטבר שעומד לזכותו, הינו "הסכום המצטבר המקסימאלי", לא יוכל לצבור כספים נוספים לזכותו, מעבר לסכום זה. כל "סכום למימוש" נוסף, יימחק, לא ייחשב או יצטבר                   לזכותו של חבר המועדון, ולא יקנה לחבר המועדון זכות כלשהי.

      66. הסכום הרבעוני המקסימלי, המצטבר (בכל רבעון), שניתן לצבור בגין תדלוק בתחנות הדלק של פז, הינו 30₪ לכל היותר ברבעון. מעבר לסכום זה, לא יצטבר "כסף" מועדון עבור החבר, בגין תדלוק, באותו                הרבעון. מובהר כי גם במקרה של איחוד רבעונים על ידי פז, מכל סיבה שהיא (להלן: "רבעון מוארך") ו/או הארכת התקופה העומדת לזכות חבר המועדון לצבירת 50 ₪ כאמור, לא יחולו כל שינוי ו/או הגדלה              במגבלת הסכום המקסימלי אותו ניתן לצבור בגין תדלוק, והיא תיוותר על סכום מקסימלי של 30 ₪ לתקופה המוארכת ו/או לשני הרבעונים יחד.

      67. בכל מקרה, לא ניתן לממש "סכום למימוש", באותה הרכישה שבגינה עבר "הכסף" לארנק, עבור חבר המועדון באותו רבעון (דהיינו, העסקה שבה נחצה סף 50 ₪, שהצטברו לטובת חבר המועדון באותו                    רבעון), אלא רק בעסקה נפרדת, מאוחרת יותר.

      68.חבר המועדון הינו האחראי הבלעדי להתעדכן במצב חשבונו (מצב "הכסף" הצבור בכל רבעון, וכן הסכום למימוש המצטבר בחשבונו, לפי העניין) - וזאת באמצעות בדיקה באזור הייעודי לכך באפליקציות –                 כמו גם בנהלי וכללי המועדון המתעדכנים על פי החלטת פז מעת לעת ובהתאם לדין, בשירות הלקוחות של פז, ובכל חנויות Yellow וחנויות סופר-יודה המשתתפות במועדון - ולא תחול על פז כל אחריות לכך.

מבלי לגרוע מכך, חבר המועדון מסכים ומאשר לפז לשלוח לו מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי תקשורת, עדכונים בדבר מצב חשבונו, ולרבות בהקשרים אלו, ובכל הקשור למועדים הרלוונטיים.

יא(3). "מוצרים ושירותים מוחרגים" שאינם מקנים זכויות כלשהן לחברי המועדון

  69. לתשומת ליבכם: רכישת סיגריות ו/או מוצרי טבק ועישון ו/או אלכוהול ומשקאות חריפים, וכן תשלומים בגין הטענת איזיפארק, הטענת סלולארי ו/או משיכת כספים - אינם מקנים זכאות כלשהי ל-"כסף", לצבירה באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות, צבירה, החלפה, המרה,  או כל זכות אחרת).

70. רכישת מוצריnon food  (מוצרים שאינם מוצרי מזון ו/או משקה) בחנויות ה- yellow אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירת "הכסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

71. בנוסף למפורט לעיל, רכישת מוצרים ומצרכים בפיקוח ממשלתי בחנויות סופר יודה ובאתר סופר-יודה אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירת "הכסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

72. פז שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את רשימת המוצרים והשירותים המוחרגים. אנא הקפידו להיכנס מעת לעת לתקנון זה על מנת להתעדכן בשינויים.

יא(4).תנאים נוספים שחלים בקשר לכספים הנצברים

73. ייתכן שמעת לעת, פז תעניק לחברי מועדון חדשים, הטבות הצטרפות למועדון (לרבות, בין היתר, "כסף" בסכומים שונים), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ככל שפז תעניק לחברי מועדון חדשים מתנות הצטרפות כאמור, כל תנאי המועדון יחולו בקשר לסכומי מתנות אלו.

74. מודגש, כי מתנת ההצטרפות, ככל שתהא כזו, הינה הטבה ראשונית, פז רשאית בכל עת להפסיק את מתן הטבת ההצטרפות ו/או לשנות את תנאיה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לדין.

75. "כסף" יצטבר לזכותו של חבר המועדון אך ורק בעת הרכישה. לא ניתן יהיה לזכות את החבר בדיעבד. מובהר כי זיהוי חבר המועדון ככזה, לפני עריכת החשבון, הינו באחריותו של חבר המועדון בלבד.

76. "כסף", או "סכומים למימוש" שנצברו בגין מוצר, אשר בסופו של יום הוחזר לחנות מסיבה כלשהי, ינוכו בהתאמה מחשבונו של החבר.

77. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל, לא תזכה את החבר ב"כסף" (או ב"סכומים למימוש" כלשהם), ופז תהא רשאית למחוק "כסף" או סכומים למימוש בכל עת, בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל.

78. מוסכם כי רישומי פז לגבי הכספים שהצטברו, מועדי הצבירה, או לגבי כל עניין אחר הקשור למועדון הלקוחות, יהיו ראיה מוחלטת שאין אחריה ערעור (חלוטה).

79. מובהר בזאת, כי פז תהיה פטורה מאחריות כלפי חבר המועדון, במקרה שיחולו טעויות בצבירה כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה, באתר האינטרנט או באפליקציות.

80. חבר מועדון שמעוניין להשיג או להעיר בקשר לצבירה העומדת לזכותו, יפנה לפז, בכתב, בדרכי ההתקשרות המפורטות בתחתית תקנון זה, עד שלושה חודשים ממועד הרכישה, בצירוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו. בכל מקרה של מחלוקת, פז תכריעה בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לבירורים בעניין זה, ניתן לפנות בכל דרכי ההתקשרות, לשירות הלקוחות של פז.

יב. מבצעים נוספים, קופונים, הנחות לחברי מועדון ושירותים

81. החברות במועדון מזכה את חברי המועדון בהטבות בלעדיות ו/או מבצעים שונים אשר יפורסמו על ידי פז מדי פעם ובהתאם לשיקולה הבלעדי. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים הינו הזדהות כחבר מועדון הלקוחות בעת ביצוע התשלום.

82. ההטבות אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד בין מספר חברים ו/או אמצעי זיהוי ו/או להמרה למזומן.

83. בנוסף, פז תהא רשאית לשלוח מעת לעת לחברים במועדון, קופונים אשר יקנו להם הטבות בחנויות והכל בכפוף לתנאים המפורטים בכל קופון.

84. תוקף הקופון יהיה מוגבל עד למועד האחרון לשימוש, אשר יופיע על גבי הקופון. מובהר, כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופון פג תוקף (לאחר המועד האחרון לשימוש), ויראו אותו כבטל.

85. רכישה באמצעות קופון הינה פעולה חד פעמית. לאחר הרכישה יהיה הקופון חסר תוקף. אין להעביר ו/או להעתיק בכל דרך, קופון שנעשה בו שימוש.

86. ברכישה בעזרת קופון לא ניתן לנצל כפל מבצעים ו/או כפל הטבות.

87. ברכישה באמצעות "קופון", חבר המועדון יצבור "כסף", לפי הסכום שאותו שילם בפועל בעת הרכישה (ולא יצבור "כסף", בגין ההנחה שניתנה לו במסגרת הקופון).

88. במסגרת מבצעי "מצרפים וצוברים", חבר המועדון רשאי לשלוח קישורים (לינקים), אך ורק למי שנתנו הסכמה מוקדמת לקבלת הלינק. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על משלוח קישורים (לינקים), בטרם קבלת הסכמה מוקדמת זו.

89. במקרה של שליחת קישור (לינק) על ידי חבר מועדון בטרם קבלת הסכמה, חבר המועדון ששלח את הלינק יישא באופן בלעדי בכל האחריות הנובעת מהתנהלות זו – ובכלל זאת, ישפה את פז בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי זה.

90. מדי פעם ובהתאם לשיקולה הבלעדי והמוחלט של פז ייהנו חברי המועדון מהטבות בלעדיות, מבצעים מיוחדים ועוד.

91. מוסכם, כי פז שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולה הבלעדי מעת לעת.

92. פז רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את התנאים הקשורים להטבות, לרבות אך לא רק, להגביל את צבירת ההטבות בקשר למוצרים מסוימים בלבד, לחנויות מסוימות בלבד, לשימוש בשירותים מסוימים בלבד וכו' וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, מובהר כי פז לא תהיה מחוייבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאים אלו.

93. פז רשאית לקבוע שמימושם של מבצעים ו/או הטבות ו/או תשלומים למיניהם יהיה מוגבל לתשלום באמצעות האפליקציות באופן אישי על ידי הלקוח בתחנה/בחנות עצמה בלבד, באופן שלא ניתן יהיה לממשם בתשלום מרחוק.

כוס קפה מתנה

94. חבר מועדון שירכוש חמש כוסות קפה בחנויות yellow, יהיה זכאי לכוס קפה שישית במתנה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1. רכישה של 5 (חמש) כוסות קפה בחנויות בתוך חצי שנה (להלן: "חמש הכוסות" ו - "צבירת חמש הכוסות").
 2. הזדהות בקופה כחבר מועדון (באמצעות מספר תעודת זהות), במעמד רכישת כל אחת מחמש הכוסות.
 3. צבירת חמש כוסות ומימוש הכוס השישית לא תתאפשר, במקרה שהתשלום עבור חמש הכוסות, יבוצע באמצעות כרטיס מועדון המעניק הטבות לחבריו (כגון: כרטיס אשראי שופרסל, סיבוס, כרטיס אשראי חבר וכיוצ"ב).
 4. לא ניתן להמיר את כוס הקפה השישית בהטבה אחרת ו/או בכסף.
 5. לא יתאפשר מימוש של כוס קפה שישית, למעלה מפעם אחת ביום.
 6. יש להשלים את צבירת חמש הכוסות תוך חצי שנה (6 חודשים), מיום רכישת כוס הקפה הראשונה. ככל שחבר המועדון לא ישלים צבירת חמש כוסות תוך חצי שנה מיום רכישת כוס הקפה הראשונה, ימחקו כוסות הקפה הצבורות לזכותו.

לתשומת ליבכם, החל מיום 15.11.22, תעודכן הצבירה, כך שרכישת שבע כוסות בתשלום תזכה בכוס שמינית במתנה.

הזמנת קפה לדרך

95. ניתן לבצע באמצעות אפליקציית yellow הזמנת טייק אווי של כוסות קפה מראש ואיסוף ממגוון חנויות .yellow

96. מובהר כי השירות, ניתן באמצעות עובדי החנות ויתכנו עיכובים באספקת המוצרים שהוזמנו ו/או חוסרים במלאי, כתוצאה מעומס ו/או אילוצים בחנויות.

97. פז אינה אחראית לאיכות המשקה במקרה של עיכוב בהגעה לסניף לשם איסוף ההזמנה.

מימוש כסף בקופות סופר פארם

98. חברי מועדון יוכלו לממש "כסף" למימוש בארנק, בקופות בסניפי סופר פארם. המימוש לא יתאפשר בקופות שירות עצמי, ברכישת תרופות מרשם, רכישת מוצרים במבצע/ימי לייף סטייל ו/או רכישות באתר הסחר של סופר פארם או אפליקציית סופר פארם. למען הסר ספק מובהר כי לא יתאפשר מימוש חלקי וכן לא יתאפשר תשלום באמצעות האפליקציות. למען הסר ספק מובהר כי רכישה בסופר פארם אינה מקנה זכאות כלשהי "לכסף", לצבירת "הכסף" באפליקציות, או כל זכות אחרת (לרבות צבירה, החלפה, המרה, או כל זכות אחרת).

 

 

הזמנת סיוע בדרכים  באמצעות עמותת "ידידים"

99. משתמשי האפליקציות יכולים להיעזר בשירות סיוע בדרכים, הניתן באמצעות עמותת ידידים. את השירות  ניתן לקבל על ידי חיוג ישיר למוקד ידידים, או מילוי טופס קריאה באמצעות אפליקציית yellow (על ידי כפתור ייעודי באפליקציות), אשר ישלח למוקד ידידים ויטופל על ידי ידידים בהתאם לנהלי המוקד וזמינות המתנדבים בעמותה.

100. מובהר כי האפליקציות מהוות אמצעי קישור בלבד למוקד עמותת ידידים. ידידים אינה מתחייבת לענות לכל קריאה ו/או לתת עדיפות כלשהי לקריאות המגיעות באמצעות האפליקציות, וכל קריאה תיענה בהתאם לנהלי העמותה וזמינות המתנדבים.

101. מובהר כי השירות/הסיוע בדרכים, ניתן באמצעות עמותת ידידים באופן בלעדי ובאחריותה בלבד. הלקוח מסיר בזאת מפז באופן מוחלט את האחריות לשירות/סיוע ותוצאותיו.

יג. הוראות בעניין הצטרפות חברי "מועדון החברים של סופר יודה" שעתיד להסתיים ביום 7.7.2022 (להלן: "מועדון סופר יודה הישן") למועדון Yellow friends – והמרת נקודות

102. הודעה על הצטרפות ומעבר למועדון yellow friends, ניתן למסור בדף הבית באפליקציית סופר יודה או באמצעות פניה למוקד השירות של פז בטלפון *9974, או בפרטי הקשר המפורטים בתחתית תקנון זה.

103. כל חבר מועדון סופר יודה הישן, שיצטרף למועדון Yellow friends, ויזין כרטיס אשראי בטרם מועד סיום תכנית ההטבות של מועדון סופר יודה הישן (שתסתיים כאמור ביום 7.7.2022), יהא זכאי להמרת יתרת הנקודות שנותרו לזכותו במועדון סופר יודה הישן, ל-"כסף" של מועדון yellow friends, כמפורט להלן:  

 1. צבירת "כסף" למימוש, במועדון yellow friends, בסך 10 ₪ בגין 500 נקודות במועדון סופר יודה הישן.
 2. צבירת "כסף" למימוש, במועדון yellow friends, בסך 30 ₪ בגין 1000 נקודות במועדון סופר יודה הישן.
 3. צבירת "כסף" למימוש, במועדון yellow friends, בסך 60 ₪ בגין 1500 נקודות במועדון סופר יודה הישן.
 4. צבירת "כסף" למימוש, במועדון yellow friends, בסך 125 ₪ בגין 2500 נקודות במועדון סופר יודה הישן.

 

104. לאחר ההמרה יפקעו כל הנקודות שנותרו במועדון סופר יודה הישן, החשבון יתאפס והחברות במועדון סופר יודה הישן, תסתיים.

105. ההמרה וצבירת ה"כסף" יתבצעו בפועל, בתוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד אישור ביצוע ההמרה על ידי חבר המועדון (להלן: "מועד ביצוע ההמרה").

106. הסכומים למימוש יצטברו ויעמדו לזכותו של חבר המועדון - במשך שנתיים (24 חודשים) מהמועד האחרון שבו נוספו לחשבונו של החבר סכומים למימוש. כל סכום למימוש שיוותר לזכותו של הלקוח לאחר מועד זה - יימחק, ולא ייקנה לחבר המועדון זכות כלשהי, וחבר המועדון לא יישמע בכל טענה לגביו.

107. לאחר ביצוע ההמרה, יחולו תנאי הצבירה הרגילים של מועדון Yellow friends.

108. תכנית ההטבות של "מועדון סופר יודה הישן" תסתיים ביום 7.7.2022. לאחר מועד זה לא יהיה ניתן עוד לצבור ו/או לממש נקודות והטבות במסגרת מועדון סופר יודה הישן, ופז אינה מתחייבת כי תאפשר לבצע את המרת הנקודות, לאחר מועד זה.

יד. תנאים כללים - שונות

 1. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

מחיקת החשבון באמצעות האפליקציה

110. ניתן למחוק את חשבון חבר המועדון, באמצעות כפתור 'מחיקת החשבון שלי' באפליקציה.מחיקת החשבון תתבצע בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מרגע אישור ביצוע המחיקה על ידי חבר המועדון, ובסיומה לא תינתן לחבר המועדון גישה לחשבון ולא ניתן יהיה לשחזר את החשבון.

111. מחיקת החשבון משמעותה ביטול החברות במועדון.

112. מחיקת כלל הכספים שנצברו, לרבות כספים שנצברו וטרם מומשו, וכן זכאות לצבירת כספים עתידית; מחיקת כלל ההטבות והקופונים, לרבות במסגרת הטבת 'כוס קפה שישי במתנה', ולרבות הטבות וקופונים שטרם מומשו וכן זכאות עתידית להטבות וקופונים; מחיקת פרטים אישיים אודות חבר המועדון, לרבות שם, מס' רכב, כתובת וכיוצ"ב וכן מחיקת התיעוד של עסקאות, חשבוניות וחיובים שבוצעו באפליקציה. לתשומת ליבכם, נתוני פזומט ימשיכו וישמרו גם לאחר סיום החברות במועדון.

הודעות בכתב

113. חבר המועדון מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מפז ו/או מגורמים הקשורים בה, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, ולרבות הודעות אודות חובות כספיים, ו/או הודעות בקשר למועדון הלקוחות, לאתר האינטרנט, לאפליקציות, לyellow, לסופר-יודה ו/או לפז, וכן הודעות הקשורות ברכישת מוצר, לתיבת הדואר האלקטרוני הנייד שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת ההרשמה למועדון (ו/או הרכישה במסגרת אתר האינטרנט ו/או האפליקציה) ו/או למכשיר הטלפון הנייד אשר מספרו הוזן על-ידו במסגרת ההרשמה למועדון (ו/או הרכישה במסגרת אתר האינטרנט ו/או האפליקציות.

החזרת סוללות ופסולת אלקטרונית

114. כל אדם רשאי למסור בכל אחת מחנויות Yellow, במסגרת שעות הפעילות, וללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, בדומה למוצר שרכש, וסוללות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ואלקטרוני ובסוללות תשע"ב – 2012. לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה. 

דיוור ישיר ופרסום

115. חבר המועדון מסכים ומאשר, כי פז ו/או כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין (לרבות חברות קשורות בקבוצת פז ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל, המזווה הכי קרוב בע"מ וכו')  רשאים להשתמש בנתונים שמסר, ובמידע שנאסף לגביו בקשר למועדון הלקוחות, ו/או פעילותו בחנויות Yellow ובסניפי סופר-יודה ו/או השימוש שנעשה על ידו באפליקציות ו/או באתרים, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר (מאגר מידע מספר: 700093177) - והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעותSMS , הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו באמצעות פניה לשירות הלקוחות של פז, לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית תקנון זה.

שיפוי

116. כל משתמש ו/או חבר מועדון, מתחייב לשפות את פז, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש ו/או חבר המועדון את תנאיו של תקנון זה.

117. כל משתמש ו/או חבר מועדון, מתחייב לשפות את פז, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש ו/או חבר המועדון את תנאיו של תקנון זה.

המחאת זכויות

118. פז תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור למועדון החברים, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.

סמכות שיפוט והדין החל

119. הדין החל על המועדון ועל כל עניין קשור בו (לרבות תקנון זה), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לאפליקציות ו/או למועדון, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף למועדון ו/או לשימוש למועדון, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

מידע ופרטים נוספים

120. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות בטלפון 9974*- או בכתובת: פז חברת נפט בע"מ / פזומט מקבוצת פז בע"מ בכתובת: גרין-וורק  בנין הולנד יקום לידי פניות הציבור שירות לקוחות, או במייל: pazservice@paz.co.il.

121. חבר מועדון יוכל לבדוק את ההטבות שנצברו לטובתו, באמצעות בדיקה באזור הייעודי לכך באפליקציות – כמו גם  בנהלי וכללי המועדון, בשירות הלקוחות של פז, ובכל חנויות Yellow וסופר יודה המשתתפות במועדון.

  

לשירותכם בכל עת

 

 

 

 

נספח א'

 

 1. רשימת תחנות פז שלא ניתן לשלם בהן במשאבות התדלוק באמצעות האפליקציה (תשלום באמצעות האפליקציה, בגין תדלוק, ניתן יהיה לבצע בחנות הyellow  בלבד).

   

מספר התחנה

שם התחנה

כתובת התחנה

107

נווה צדק

אילת 35, תל אביב-יפו

414

נצרת עילית

מעלה יצחק 25, נצרת עילית

203

רשף ת"א

סעדיה גאון 24, תל אביב -יפו

336

עוז טבריה

הגליל 37, טבריה

353

יזרעאליה

דרך שמחה גולן, נווה שאנן, חיפה

542

מנהרות

כביש 60 ביציאה הדרומית מירושלים

 

 

 

 

 

 1. רשימת תחנות פז שניתן לשלם בהן על הדלק בלבד באמצעות האפליקציה

   

מספר התחנה

שם התחנה

כתובת התחנה

511

נווה יעקב

דרך רמאללה, ירושלים

509

עזריה

דרך יריחו, ירושלים

388

צומת הנשרים

דרך בר יהודה 89, נשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. רשימת תחנות פז וחנויות yellow שאינן משתתפות במועדון

   

מספר התחנה

שם התחנה

כתובת התחנה

196

למד

כביש קאנטרי קלאב, מול אזורי חן, תל אביב

311

חוואסה

דרך בר יהודה בכניסה לצ'ק פוסט, בכניסה לנשר

 

 

 

 

(4) רשימת תחנות פז (סחר)  שאינן משתתפות במועדון

 

תחנה

מספר תחנה

מרום גולן

948

ד.אפרתי ובניו בע"מ

957

עמיקם כפר שתופי

959

פלמ"ח צובה

961

עין המפרץ

965

מושב כפר ויתקין

968

מוסך כפר בלום

971

קבוץ כברי

972

כפר הרא"ה זעירא זהר

974

רה"ן חקלאות תעשיה ותירות בע"מ

985

כפר סאלד

987

באר טוביה-ג.י.א.ח.ניהול והש

282

עין זיוון

923