מדיניות הפרטיות

ברוך הבא לאתר האינטרנט של פז חברת נפט בע"מ (להלן – "החברה" ו/או "פז"). אנא הקפד לעיין במדיניות הפרטיות המופיעים להלן:

מדיניות הפרטיות של פז

1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של פז חברת נפט בע"מ ח.פ: 510216054 (להלן - "פז").

2. החברות במועדון החברים של Yellow friends (להלן – "המועדון") וכן כל צפייה, גלישה, רכישה או שימוש אחר באתרים ובאפליקציות של פז, לרבות אפליקציית yellow, ואתר האינטרנט Yellow ולרבות אפליקציית סופר יודה ואתר האינטרנט של סופר יודה (להלן – "האפליקציות" ובהתאמה -"האתרים" או "אתרי האינטרנט") וכל עניין הקשור למועדון ו/או לחברות במועדון, כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו במלואם ולהסכמה לתקנון מועדון הלקוחות, תקנוני האתרים, ותנאי השימוש באפליקציות

3. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את חברותך במועדון באופן מידי, והימנע מכל שימוש, או גלישה באתרים ובאפליקציות.

4. בכל שימוש באתרים ובאפליקציות, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתרים ובאפליקציות באישורו של הורה או אפוטרופוס, ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.  

5. מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באפליקציות ו/או באתרים, בכל אמצעי התקשורת, ועל כל עניין הקשור למועדון ו/או לחברות במועדון. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתרים ובאפליקציות .פז תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. למשתמשים ו/או חברי המועדון, ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי פז ו/או כל גורם הקשור בה בגין כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

6. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש 07.2022

המידע שאנחנו אוספים

7. פז תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה (מאגר מידע Yellow Friends שמספרו 700093177), פרטים ומידע, בקשר לגולשים ולמשתמשים באפליקציות ובאתרים, ו/או בקשר לחברים במועדון (להלן וביחד - "המשתמשים וחברי המועדון"). המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל המידע האמור יישמר ויוחזק על-ידי פז, במאגר מידע אחד או יותר.

8. כתנאי לחברות במועדון הלקוחות, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים הכוללים, בין היתר: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד ודואר אלקטרוני. לקוחות פזומט מקבוצת פז בע"מ (להלן: "פזומט") ידרשו למלא גם את מס' הרכב שבו מותקן התקן פזומט ואמצעי תשלום. במסגרת השימוש באתרים ובאפליקציות, תוכל למסור גם את פרטי הרכב שלך ואת פרטי כרטיס האשראי שלך.

9. אין להזין פרטים שאינם נכונים ו/או את פרטיו של אדם אחר. החברות הינה אישית. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תאסוף מידע בקשר אליהם, פרטיהם האישיים ורכישותיהם, במסגרת האפליקציות, האתרים, תחנות הדלק של פז, חנויות yellow, חנויות סופר-יודה באמצעות "פזומט" ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לפז - בין אם יימסר באופן ישיר על-ידיהם, ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות רכישותיהם או פעילותם, ולרבות בין היתר: היסטוריית גלישה וביקורים באתרים, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באפליקציות ו/או באתרים, עמודי אינטרנט שנצפו,  פעולות שבוצעו, נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של המשתמשים וחברי המועדון ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם (להלן – "נתוני המיקום"), מספר הטלפון הנייד, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP , נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, נתוני כרטיסי אשראי (יישמרו באופן מוצפן בלבד - באמצעות טוקן), וכדומה (להלן - "המידע").

10. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שכל נתון או מידע הקשור בהם (לרבות פרטים מזהים) ו/או שנמסרו על-ידם ו/או שהופקו או עובדו בקשר אליהם, ואשר נשמרו ו/או ישמרו בעתיד באיזה ממאגרי המידע המוחזקים או שייכים לחברות קיימות בקבוצת פז ו/או חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד (ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל וכו'), יועברו לידי פז, ופז תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון.

11.מובהר ומוסכם, כי פז רשאית להפיק ולאסוף את נתוני המיקום (נתונים אודות המיקום ומסלול התנועה של המשתמשים וחברי המועדון ו/או של המכשירים האלקטרוניים שברשותם) – וזאת גם בעת שהאפליקציות אינן פועלות, לדוגמה, באמצעות אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת ומופעלת איזו מהאפליקציות.

12. ניתן למנוע את איסוף נתוני המיקום ממכשירך, באמצעות שינוי ההגדרות בהתאם להוראות היצרן של המכשיר, בכל עת. במידה שלא תאפשר איסוף נתוני מיקום, ייתכן ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים הנכללים באפליקציות (חלקם או כולם).

13. אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע.

14. בכל שימוש באפליקציות ו/או באתרים ו/או הרשמה למועדון, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים מרצונם למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

המטרות והשימושים במידע

15. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שפז תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, ולעשות בו שימוש למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתרים והאפליקציות והשירותים , מתן שירותים, ניהול מכירות, דיוור ישיר, פנייה למשתמשים ולחברי המועדון בכל דרך, עידוד נאמנות, מניעת הונאה ותרמית, , שיפור חווית השימוש, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק - ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

16. יודגש, כי איש מהמשתמשים וחברי המועדון אינו חייב לתת הסכמתו למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע.

17. בכל שימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או הרשמה למועדון, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים מרצונם, למתן מלוא המידע כאמור, לכל שימוש בו ולהעברתו, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו.

18. המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פז רשאית להעביר את המידע לרשתות ו/או חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בין היתר,  פז רשאית להעביר את המידע לחברות  בקבוצת פז, לרבות חברות אשר ישתייכו לקבוצת פז בעתיד (ולרבות בין היתר פזגז, פז שמנים, פזקר, בז"א, נכסי ושרותי תעופה, פזומט, פזמוביל וכו') וחברות אלו תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע ובנתונים אלו, לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך פניות שיווקיות אל המשתמשים וחברי המועדון. בכל מקרה, פז לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור. 

19. ובפרט, המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על מבצעים ו/או הנחות ו/או הודעה על שינוי בשירות ו/או שינוי באתרים ו/או שינוי באפליקציות ו/או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של פז - באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד - "דיוור").

20. משתמשים וחברי מועדון שאינם מעוניינים לקבל דיוור פרסומי, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח על-ידי פז ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לכתובת pazservice@paz.co.il  או למוקד השירות בטלפון מספר: 9974*. במקרה כאמור, פז תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

21. האפליקציות והאתרים (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטחים באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer), וכן עומדים בתקן PCI. פז נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באפליקציה ו/או באתר, אינם נשמרים במערכותיה של פז.  

22. עם מסירת פרטי האשראי, הנתונים מועברים ישירות (באמצעות פרוטוקול SSL), לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.

23.  מידע שיימסר על ידי המשתמשים וחברי המועדון לצורך תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, יועבר לחברות האחראיות לביצוע התשלום בפועל, וחברות אלו תהיינה אחראיות לגביית התשלום, ולחיוב אמצעי התשלום.

24. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, ובהתאם לבקשת חבר המועדון בלבד, פז תהא רשאית לשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי של חבר המועדון מול חברת הסליקה, בתשלומים נוספים במסגרת רכישות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי. כמו כן, פז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של חבר המועדון.

25. יובהר כי המשתמשים וחברי המועדון מסכימים לקבל הודעות מתפרצות (Push notification),  ובכלל זאת, מאשרים קבלת עדכונים הודעות והתראות מתפרצות (לרבות צלילים) גם כאשר האפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה.

26. הינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

 

 

 

אמצעי ניטור, Cookies ורשתות חברתיות

27.                האתרים והאפליקציות כוללים שימוש באמצעי ניטור כגון "עוגיות" ("Cookies" - מחרוזות של אותיות ומספרים, המשמשות לאגירת מידע הנשמר בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" (Web Beacons), פיקסלים, לרבי כלי פייסבוק פיקסל, גוגל אנליטיקס, ומערכות טכנולוגיות נוספות של פז ושל צדדים שלישיים (להלן – "אמצעי הניטור")  לאיסוף מידע, ולצורך ניטור הרגלי הגלישה, היסטוריית הגלישה ופעילות המשתמשים וחברי המועדון.

28. אמצעי הניטור משמשים לאיסוף והפקת  אודות המשתמשים, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתרים, וכן לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים ומודעות פרסומת של פז ושל צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתרים, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו. חלק מאמצעי הניטור יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך ו/או האפליקציות, ואחרות ישמרו בזיכרון המכשיר שלך.

29. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי הגדרות המכשיר ודפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהאתרים והאפליקציות ובשירותים השונים המוצעים במסגרתם, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים.

30. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies   ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:

30.1 דפדפן Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

30.2 דפדפן Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

30.3 דפדפן Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/he/kb/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA

30.4 דפדפן Apple Safari:

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sf

31. ייתכן שנקבל מידע אודות משתמשים וחברי מועדון, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינם לבין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו).

32. ייתכן שיועבר אלינו מידע על אודות משתמשים וחברי מועדון מרשתות חברתיות (כגון Facebook, Google וכדומה), או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבע המשתמש וחבר המועדון בחשבונותיו.

 

 

 

 

זכויות המשתמשים וחברי המועדון באתרים ובאפליקציות

33. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן - "חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש ו/או חבר מועדון, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנאסף אודותיו במאגר המידע של פז (ככל שנאסף). יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש או חבר המועדון).

34. משתמשים ו/או חברי מועדון שמעוניינים כי מידע מזוהה בקשר אליהם יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או מעוניינים לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתם לקבלת מידע שיווקי, פרסומות או דיוור ישיר, מוזמנים לפנות לפז בכתב לשירות הלקוחות בפקסימיליה ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני ו/או במכתב לתיבת הדואר אשר פרטיהם מופיעים מטה במדיניות פרטיות זו. במידה שפז תסרב לבקשה, תימסר להם הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן – "התקנות"). על החלטה זו של פז, הם רשאים להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.

35. כמו כן, ניתן למחוק את החשבונות האישיים בכל האפליקציות, באמצעות לחיצה על כפתור מחיקה באפליקציית yellow או באפליקציית סופר יודה. בכל מקרה של מחיקה, יוסרו וימחקו החשבונות בשתי האפליקציות, תבוטל החברות במועדון, וכן ימחקו ויבוטלו כל הכספים שנצברו לזכותו של חבר המועדון בשתי האפליקציות, לרבות כספים שנצברו וטרם מומשו, וכן זכאות לצבירת כספים עתידית; וכן ימחקו ויבוטלו כל ההטבות והקופונים, לרבות במסגרת הטבת 'כוס קפה במתנה', ולרבות הטבות וקופונים שטרם מומשו וכן כל זכאות עתידית להטבות וקופונים, ככל שקיימת כזו בשתי האפליקציות; וכן, יוסרו וימחקו פרטים אישיים אודות חבר המועדון, לרבות שם, מס' רכב, כתובת וכיוצ"ב וכן תיעוד אודות עסקאות, חשבוניות וחיובים שבוצעו בשתי האפליקציות. לתשומת ליבכם, נתוני פזומט ימשיכו וישמרו גם לאחר סיום החברות במועדון.

36. יובהר, שגם לאחר מחיקה, תיקון של מידע, או קבלת הבקשה בכל דרך אחרת, בכל מקרה פז תוסיף ותשמור מידע שדרוש לה לשם ניהול המועדון, האתרים, האפליקציות ועסקיה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לה להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של תקנוני האתרים ותנאי השימוש של האפליקציות, תקנון המועדון  ומדיניות הפרטיות.

אבטחה והגנה על המידע

37. פז מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ומחשביה של פז, אולם אין בהם בטחון מוחלט. פז אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתרים ומערכותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתרים. פז לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או  גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאפליקציות ו/או מהאתרים.

38. לתשומת לבך, השימוש באפליקציות ו/או באתרים ו/או בתכנים שהועלו לאתרים ו/או לאפליקציות ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם ו/או בקישורים מתוכם לאתרים ו/או תכנים של צדדים שלישיים, עלול לחשוף את חברי המועדון והמשתמשים לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

39. גלישה או שימוש, באפליקציות ו/או באתרים ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתרים ו/או לאפליקציות ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, בהם ו/או בקישורים מתוכם לאתרים ו/או תכנים של צדדים שלישיים הינם באחריות המשתמשים וחברי המועדון בלבד. אנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאפליקציות ו/או לאתרים.

40. פז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לחברי המועדון ו/או למשתמשים באפליקציות ו/או באתרים או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

יצירת קשר

41. חברי המועדון והמשתמשים מאשרים ומסכימים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה או בכתב, מפז ו/או מכל גורם אחר הקשור למועדון ו/או לאתרים ו/או לאפליקציות, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שנמסרו במסגרת ההרשמה ו/או פעילות באתרים או באפליקציות.

42. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך מימוש זכויות חברי המועדון והמשתמשים,  ניתן  לקבל באמצעות פניה לשרות הלקוחות בטלפון 9974*- או בכתובת: פז חברת נפט בע"מ / פזומט מקבוצת פז בע"מ בכתובת: גרין-וורק  בנין הולנד יקום לידי פניות הציבור שירות לקוחות, או במייל: pazservice@paz.co.il