תנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר האינטרנט של פז חברת נפט בע"מ (להלן – "החברה" ו/או "פז"). אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש המופיעים להלן:

 

כניסתך לאתר ופעילותך בו מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.

בתנאי שימוש אלו יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג ו/או יוצג באתר דרך קבע ו/או באופן זמני בכל מדיה שהיא ובכלל זה תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב'.

"החברה", "פז" -  פז חברת נפט בע"מ.

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך.

1. הוראות כלליות:

 

החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו או המלצה כלשהי מכל מין וסוג. המשתמש באתר מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

האתר, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS). החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, על אף שהחברה עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר.

יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, לרבות מומחים, ולפיכך אין לחברה כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע. 

המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

 

2. קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' ( להלן ולעיל – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש לעשות כל שימוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לעצמו ו/או לצד ג' כלשהו, בתמונות ו/או במלל ו/או במידע באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר חוק הגנת הפרטיות וכיו"ב.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לפז, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר כאמור לעיל בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו ל-פז לעשות בהם שימוש. אסור למשתמש להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

המשתמש מתחייב לא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

 

3. סימני מסחר

הסימנים הכוללים סמל החברה, הלוגו, וכן כל סימן רשום אחר של החברה ו/או מי מן החברות המופיעות באתר, בין אם בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. נאסר על המשתמש לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

 

4. אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 

בשום נסיבות לא תחול על פז ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.

החברה אינה אחראית גם לכל נזק מכל סוד שהוא בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. החברה אינה אחראית למובא (תוכן החומר) בקישורים אלו. התחברות המשתמש לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתר מקושר אחר הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

בעשותו שימוש באתר מסכים המשתמש שלא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנה אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה על ידי פז לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. 

בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר ואין החברה נושאת באחראיות לכך. 

 

5. שימוש בפרטים

 

כל חומר אשר יועבר על ידי המשתמש לאתר בכל דרך שהיא יחשב כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות המשתמש. החברה תהיה רשאית להשתמש בחומר שישלח על ידי המשתמש לכל מטרה, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהות של משתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.

 

6. חסימת האתר בפני משתמשים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה מלכתחילה לאתר זה או לכל חלק ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת, את הגישה לאתר במידה והמשתמש השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7. הפסקת פעילות האתר

החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, והשימוש בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין הפסקת פעילות האתר כאמור.

 

8. שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר זה, על ידי עדכון האתר, מעת לעת, ובכלל זה, עדכון מבנה האתר, מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא צורך להודיע על כך מראש. אין ולא תהא למשתמש כל טענה או תביעה כלפי החברה בגין שינויים כאמור, במידע באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

הפעילות באתר זה, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.